Student als onderzoeker

Aanleiding

‘Student als onderzoeker’ is het thema van de Conferentie 2013

Op de verschillende lerarenopleidingen doen studenten praktijkonderzoek. Een dergelijk praktijkonderzoek is gericht op het kritisch systematisch doordenken van de eigen onderwijspraktijk, met het oogmerk die beter te maken.

Het doen van praktijkonderzoek door studenten roept verschillende vragen op. Tijdens de ELWIeR-conferentie op 22 november pakken we deze vragen op in verschillende deelgroepen. Deze deelgroepen zijn gemengd. Er zitten mensen van verschillende typen opleidingen bij elkaar. Iedere deelgroep gaat met een deelthema aan de slag. Deze zijn:

  • Bemiddelen tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek,
  • Een vakdidactische oriëntatie vs. een algemeen didactische oriëntatie,
  • Onderzoek doen en het verwerven van ambachtelijke aspecten van het onderwijzen.

Hoe doen we dat op 22 november 2013?

De conferentiegangers worden gesplitst in 3 tot 5 goepen. Elke groep krijgt een discussieleider (iemand uit het kernteam van ELWIeR).

Vooraf is aan twee ‘inleiders’ gevraagd om in ongeveer 10 minuten (ieder 10, dus totaal 20 minuten) te vertellen hoe men ‘de student als onderzoeker’ momenteel zelf inricht in de eigen opleiding. De inleiders komen van verschillende typen opleidingen, waarvan minimaal één van de pabo (dit ivm de samenstelling van de populatie).

Aan de inleiders wordt gevraagd op bovenstaande deelthema’s te reflecteren, opdat dit in de discussie daarna centraal kan worden gesteld. Na deze korte inleidingen start de discussieleider het gesprek met de aanwezigen. Hij of zij kiest daarvoor een eigen werkwijze, maar geeft in ieder geval ruimte voor:

  • verhelderingsvragen door de aanwezigen,
  • het inbrengen van eigen ervaringen door deelnemers en
  • het vergelijken van ervaringen op verschillende typen opleidingsonderwijs.

De hele activiteit is na precies een uur afgerond. De discussieleider neemt de laatste vijf minuten om de discussie samen te vatten.

Valkuilen van deze opzet

  • Inleiders die te veel detail willen geven van de eigen opleiding. De drie typen opleidingen verschillen in veel opzichten van elkaar. Bovendien verschillen de opleidingen van een type vaak veel van elkaar. Dat kan ertoe leiden dat inleiders vooral bezig zijn om toe te lichten hoe de eigen opleiding in grote lijnen in elkaar zit.
  • De verschillen tussen de typen opleidingen kan er toe leiden dat er binnen de discussie­groep feitelijk twee discussies naast elkaar ontstaan – ieder gericht op het verhaal van één van de inleiders. Dat is niet de bedoeling.

Uitdaging van deze opzet

Juist door het karakter van dit uur van de ELWIeR conferentie nadrukkelijk op het snijvlak van de opleidingen te leggen levert dit wellicht nieuwe inzichten op wat betreft de eigen aanpak en hopen we op een vruchtbare uitwisseling.

Verwijzingen