Over ELWIeR

Algemeen

ELWIeR biedt ondersteuning aan de lerarenopleidingen wiskunde en rekenen in Nederland. Deze ondersteuning wordt georganiseerd vanuit drie samenwerkingsverbanden/koepels:

  • Panama voor pabo
  • SLW voor tweedegraads lerarenopleiding
  • Vadiwulo voor eerstegraads lerarenopleiding

Binnen en tussen deze koepels zal het werk van ELWIeR plaatsvinden. De organisatie vindt plaats in twee werkpakketten (pabo en 2e/1e graads) met één ondersteunend werkpakket (website/netwerk/conferentie).

Centrale focus: kennisbases in de lerarenopleidingen

In de jaren 2007-2009 is een basis gelegd voor samenwerking tussen opleidingen pabo, tweedegraads en eerstegraads. In de daarop volgende jaren is de focus blijven liggen bij de implementatie van de kennisbases voor outline essay template de pabo en voor de tweedegraads lerarenopleiding. Daarnaast wordt het werk van eerstegraadslerarenopleiding ondersteund op punten van samenwerking en afstemming met vooral het tweedegraads-gebied.

Vanaf 2013 is het samenwerkingsverband ELWIeR/Ecent gecreëerd om efficiënt te kunnen werken (na de stopzetting van de overheidssubsidie voor de expertisecentra voor de lerarenopleidingen).

Werkpakketten

De werkpakketten 1 t/m 3 horen bij Ecent (gerelateerd expertisecentrum voor de natuurwetenschappen). Werkpakket 6 gaat over ELWIeR-website, -netwerk en -conferentie en Werkpakket 7 is het organisatorische werk van de penvoerder (Universiteit Utrecht).

Stuurgroep

* HU, UU, iPabo, ELAN, SLO, in afstemming met: ADEF, LOBO, NVORWO, NVvW, OCW
*Belangrijk als ‘branche-organisaties’: NVORWO, NVvW en PWN, link met WiVa (zouden een vergelijkbare rol kunnen/moeten spelen als branche-organisaties in het beroepsonderwijs).

Geschiedenis

2007-2010 (ELWIeR I)

ELWIeR bouwt voort  op het werk uit de periode 2007-2010, gefinancierd door de Regeling OCW van 22 juni 2006, nr AP/OKP/2006/24748, subsidie ten behoeve van regionale samenwerkingsverbanden en landelijke expertisecentra lerarenopleidingen. In het projectplan van september 2006 zijn vier werkpakketten gedefinieerd en het project is gestart in het voorjaar van 2007, o.a. door een enquete te houden onder alle betrokken lerarenopleiders om beter zicht te krijgen op centrale onderzoeksvragen, gebruik van materialen en behoeftepeiling voor samenwerking.

In november 2008 is een conferentie georganiseerd die werd bezocht door opleiders uit de drie onderscheiden groepen (pabo, 2e graads en eerste graads). Hier de pdf van het conferentieboek.

In de tweede helft van 2009 en de eerste helft van 2010 bleek het mogelijk middels een budget-neutrale verlenging te zorgen voor continuiteit. Een en ander is uitgevoerd in afstemming met Senter Novem (die optrad namens OCW) en de zeven andere expertisecentra op het gebied van de lerarenopleiding.

2011-2013 (ELWIeR II)

Brief ocw 2 augustus 2010: Aan Universiteit Utrecht wordt projectsubsidie verleend how to write a proper thesis statement for an essay voor het tot volle wasdom komen van het landelijk expertisecentrum “Lerarenopleiding Wiskunde en Rekenen” op het gebied van de organisatie zelf, de inhoudelijke en vakdidactische expertise en de samenwerking met derden. Met de volgende overwegingen:
* Agentschap NL heeft het ingediende projectplan kansrijk en subsidiabel geacht
* De aanvraag wordt breed gedragen door learenopleidingen en bij lerarenopleidingen is voldoende en duurzaam behoefte aan producten en diensten van het expertisecentrum
* De subsidieontvanger werkt op het geb ied van de vakinhoud en vakdidactiek samen met de lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs en primair onderwijs van zowel het hoger beroepsonderwijs als de universiteiten
* De subsidieontvanger levert een bijdrage aan de implementatie, legitimering, borging en onderhoud van het projectplan

2013-heden (ELWIeR III)

Afspraken over deze periode zijn gemaakt over drie cursusjaren (2012-2013, 2013-2014, 2014-2015).