Conferentie 2013

Algemeen

Op 22 november a.s. organiseert ELWIeR (in afstemming met Panama, SLW en Vadiwulo; resp. pabo, 2e en 1e graads opleidingen wiskunde/rekenen) de jaarlijkse conferentie voor lerarenopleiders.

 • 22 november 2013, 10:00-16:00
 • Hogeschool Windesheim
 • Campus 2-6, Zwolle
 • Prijs: 95,-
 • Evaluatie.

Drie centrale thema’s

 1. Implementatie van de kennisbasis
 2. Rekenen in vo en mbo
 3. De onderzoekende student

Deze thema’s komen tot uitdrukking in de eerste ronde van deze conferentie, waar de deelnemers kiezen voor één van de thema’s. Per thema zullen twee opleiders (uit pabo/2e/1e) uit eigen praktijk vertellen hoe het onderzoek binnen de opleiding is vormgegeven en wat de ervaringen zijn. Daarna is er – aan de hand enkele stellingen -gelegenheid voor discussie.

1. Implementatie van de kennisbasis

De kennisbasistoetsen worden een werkelijkheid, zowel in pabo als 2e graads. Hoe verloopt het proces? Krijgen we toetsen die de student toetsen op de kennis (en vaardigheden) die werkelijk centraal staan in het beroep van leraar (po/vo)? Het lijkt moeilijk om vakdidactische vragen te stellen in een kennisbasistoets (of was dit ook eigenlijk niet de bedoeling)? Als er geen gedetailleerd zicht kan worden gegeven (per categorie, per item) op de uitslagen van de toets is het niet makkelijk om deze toets efficiënt in te zetten. Door de kennisbasistoets af te nemen en de gegevens te evalueren is het de vraag of de kennisbasis dan ook bijgesteld zou kunnen/mogen worden (als nodig).
Deze en andere vragen komen aan bod in dit onderdeel.

2. Rekenen in vo en mbo

De invoering van de verplichte rekentoets in het vo en het examen rekenen in het mbo stelt de vraag aan de lerarenopleidingen wiskunde/rekenen wat in de opleidingen zelf aandacht moet krijgen om studenten goed voor te bereiden. Binnen de SLW is een module rekenen geschreven, in een eerder stadium is door ELWIeR al een minor rekenen 10-14 ontwikkeld, en verder zijn diverse hogescholen (pabo en 2e graads) betrokken bij nascholing van zittende docenten in vo en mbo.
Hoe reageren pabo’s op deze ontwikkelingen en hoe doen 2e (en 1e) graads lerarenopleidingen dit. In deze sessie voorbeelden van initiatieven in de lerarenopleidingen en een uitwisseling wat er van elkaar geleerd kan worden op dit vlak.

3. De onderzoekende student

Studenten werken gedurende hun hele opleiding aan een onderzoekende houding, om die vervolgens in te zetten om hun reken-wiskundeonderwijs of wiskundeonderwijs te verbeteren. Deze onderzoekende houding impliceert dat de student nieuwsgierig is naar het leren rekenen of het leren van wiskunde door leerlingen en dit bijvoorbeeld laat zien door werk van leerlingen aan te grijpen om het onderwijs te verbeteren. De onderzoekende houding van de student betreft ook het vak zelf. Zo vraagt bijvoorbeeld het werken aan de kennisbasis rekenen-wiskunde aan de pabo een onderzoekende houding van studenten. Want de aard van het vak maakt dat reproductie van kennis je hier weinig oplevert.
Onderzoek wordt op de opleidingen geëxpliciteerd als praktijkonderzoek. Een dergelijk praktijkonderzoek is gericht op het kritisch systematisch doordenken van de eigen onderwijspraktijk, met het oogmerk die beter te maken. Een dergelijk oogmerk speelt als van de start van de opleiding een rol.

Werkgroepen

Naast bovenstaande thema’s (waar de ‘bloedgroepen’ van ELWIeR dus door elkaar zullen lopen) is de conferentie verder op de vertrouwde wijze ingericht met een korte openingslezing (met o.a. input vanuit OCW in verband met de nieuwe lerarenagenda die op 5 oktober j.l. is gepresenteerd) en werkgroepen die voorbereid worden vanuit Panama, SLW en Vadiwulo.


Zie overzicht werkgroepenEnkele onderwerpen:

 • Analyse in de lerarenopleiding
 • Toetsen van de kennisbasis
 • ICT en wiskunde
 • Rekenen in het voortgezet onderwijs
 • Lerarenopleiding en mbo

Kernteam ELWieR

Theo van den Bogaart Hogeschool Utrecht
Saskia van Boven Radboud Universiteit
Erwin Bruinsma Hogeschool Windesheim
Jose Faarts Fontys Sittard
Tom Goris Fontys Tilburg
Vincent Jonker Universiteit Utrecht
Ronald Keijzer iPabo / ELWIeR
Ton Konings Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Aad Monquil Hogeschool Rotterdam
Erica Neutel Hogeschool van Amsterdam
Gerrit Roorda Rijksuniversiteit Groningen
Jos Tolboom SLO
Marc van Zanten Edith Stein / Panama
Bert Zwaneveld Open Universiteit/UU
Uitvoerend comite
 • Vincent Jonker
 • Ronald Keijzer
 • Mariozee Wintermans

Mocht u willen bijdragen aan deze conferentie? U kunt contact met ons opnemen:
voor de pabo bij Ronald Keijzer, voor 2egraads bij Ton Konings en voor 1egraads bij Gerrit Roorda.

Algemeen adres: elwier@fi.uu.nl