Onderzoek

Algemeen

  • Kennisbasis
  • Rekenen in vo en mbo
  • Wiskunde en ICT

Kennisbasis

Voor de pabo is een kennisbasis ontwikkeld voor het vak rekenen-wiskunde. Deze kennisbasis omvat vakkennis en vakdidactische kennis. Ook voor de tweedegraads opleidingen is een kennisbasis for writing research wiskunde ontwikkeld, waarin vakspecifieke kennis van studenten is omschreven. Voor de eerstegraads opleidingen is geen kennisbasis ontwikkeld. Wel is binnen ELWIeR een handboek ontwikkeld.

Deze ontwikkeling rond de kennisbases (pabo, 2egraads) roept de vraag op welke inrichting van het opleidingsonderwijs past bij deze kennisbases of het materiaal voor de eerstegraads sector en hoe dit opleidingsonderwijs vervolgens een voldoende basis vormt om studenten te laten functioneren in de onderwijspraktijk en daar gericht onderzoek te laten verrichten.

Bij het onderzoek binnen ELWIeR gaat het om onderzoek aan de implementatie van de kennisbases en materialen voor de eerstegraads sector binnen de opleidingen. Daarbij is het uitgangspunt dat kennisbases en materialen alleen dan effectief zijn als zij een heldere plek in de opleiding hebben en wanneer er een toetsingssystematiek is, waarmee wordt nagegaan of beoogde kennis door studenten verworven wordt.

Rekenen in vo en mbo

De invoering van het Referentiekader Rekenen heeft rekenen nadrukkelijk op de kaart gezet in zowel vo als mbo. De verplichte toetsing (vo) en het examen rekenen (mbo) onderstrepen dit nog eens. Er is anno 2014 behoefte aan een duidelijker ondersteuning van a.s. en zittende docenten (initieel traject en nascholing) om docenten voldoende bagage mee te geven voor de ondersteuning van het rekenen in vo en mbo.
Elwier profileert zich nadrukkelijk als platform om deze discussie te voeren, primair gericht op de initiƫle opleiding, maar met oog voor de ontwikkelingen w.b. nascholing. In het voorjaar van 2014 worden de volgende stappen gezet

  • Gesprek met OCW, po- en vo-raad, steunpunten over de te ondernemen stappen
  • Overleg tussen de lerarenopleidingen, o.a. ihkv een mogelijk landelijk te ontwikkelen minor

Hogeschool Rotterdam heeft zelf initiatief genomen een minor rekenen te generating a thesis statement ontwikkelen (te starten in september 2014). Daar sluiten enkele hogescholen zich bij aan (zie Minor rekenen).

Wiskunde en ICT

Publicaties