Cursus wiskunde in/achter de kennisbasis

Aanleiding

Met de invoering van de kennisbasis rekenen-wiskunde staan de lerarenopleiders van de pabo’s voor een nieuwe uitdaging: de kennisbasis implementeren in een samenhangend opleidingsprogramma met als doel het kennisniveau van hun studenten omhoog te brengen. Om dat adequaat en effectief te kunnen doen is het van belang dat zij zelf op de hoogte zijn van de inhoud van de kennisbasis, en de implicaties voor de opleiding. Onderdeel daarvan is het op een hoger niveau aan de orde stellen van de eigen vaardigheid voor studenten. Dit vraagt van de opleiders meer wiskundige kennis. Voor opleiders met een niet-wiskundige achtergrond (onderwijskundigen of pedagogen) is dit geen eenvoudige opgave. Het Expertisecentrum lerarenopleiding wiskunde en rekenen (ElWieR) wil de opleiders hierbij ondersteuning bieden.

Aanbod –globaal

Doelgroep: opleiders pabo rekenen met een niet-wiskundige achtergrond

Cursus van 10 dagdelen, waarin verdieping in de wiskundige achtergronden van de onderdelen van de kennisbasis rekenen-wiskunde op eigen niveau centraal staat. Centraal staat:

 • Het zelf werken aan de wiskunde achter de kennisbasis en deze begrijpen. Het gaat ook om het verhaal bij de wiskundige onderwerpen: Wat houdt het in? Waar dient het voor? Hoe doe je het?

Verder is er enige aandacht voor het vertalen van de kennisbasis naar onderwijsaanbod in de opleiding, waarbij ook de verbinding tussen theorie en praktijk aandacht krijgt. Daar hoort bij: inzicht verkrijgen in de gewenste mate van beheersing van de kennisbasis door de studenten en daarmee samenhangend passende toetsing.

Werkvorm: Zelf bezig zijn met wiskunde, werken aan wiskundeopdrachten op eigen niveau, nabespreken daarvan. Er is daarbij desgewenst ruimte voor intervisie. De nadruk ligt op het zelf werken aan de wiskunde achter de kennisbasis en deze begrijpen. Het gaat ook om het verhaal bij de wiskundige onderwerpen: Wat houdt het in? Waar dient het voor? Hoe doe je het?

De pilot is in 2012 uitgevoerd in het kader van het werkpakket ELWIeR-opleiding door het Freudenthal Instituut. Omdat het om een pilot gaat is de deelnemers gevraagd gerichte feedback te geven om het aanbod te verbeteren.
In het seizoen 2013-2014 vindt een herhaling plaats. De data worden nog bekendgemaakt.

Deelnemers (max. 20):
Locatie: Utrecht (waarschijnlijk Freudenthal Instituut, Princetonplein 5)
Omvang: 10 dagdelen op 5 hele dagen
Kosten: 950,- per persoon
Dagindeling:
-       dagdeel 1 van 9.30 tot 12:30
-       lunch
-       dagdeel 2 van 13:30 tot 16:30

Inhoud:

 • Bijeenkomst 1: Getallen – getalverzamelingen, priemgetallen, deelbaarheid, ontbinden en soorten getallen; Meetkunde– symmetrieën  en transformaties
 • Bijeenkomst 2: Getallen- ggd en kgv;  patroongetallen en getallenpatronen; Meetkunde – kijklijnen, perspectief, projecties
 • Bijeenkomst 3: Getallen- talstelsels, modulo rekenen; Verhoudingen – schaal, vergroten-verkleinen (meetkundig), groeifactoren (rekenkundig)
 • Bijeenkomst 4: Getallen – van alles over breuken; Combinatoriek en kans
 • Bijeenkomst 5: Meetkunde – vlakke meetkunde: vormen en figuren; Verhoudingen – lastige procentopgaven

Pilot 2012

Bijeenkomst 1: 16 april 2012

Getallen – getalverzamelingen, priemgetallen, deelbaarheid, ontbinden en soorten getallen

Meetkunde – symmetrieën  en transformaties

Bijeenkomst 2: 21 mei 2012

Getallen- ggd en kgv;  patroongetallen en getallenpatronen

Natuurlijke algebra

Meetkunde – kijklijnen, perspectief, projecties

Bijeenkomst 3: 18 juni 2012

Getallen – talstelsels, modulo rekenen

Verhoudingen – schaal, vergroten-verkleinen (meetkundig), groeifactoren (rekenkundig)

Bijeenkomst 4 – 24 september

 • Van alles over breuken
 • Combinatoriek en kans

Bijeenkomst 5 – 29 oktober

 • Vlakke meetkunde: vormen en figuren
 • Procentenopgaven
 • De kennisbasis in de opleiding

Verder nog de volgende restonderwerpen, die allemaal in meer of minder mate binnen andere onderwerpen aan bod zijn gekomen:

-       eigenschappen van bewerkingen: van rekenen naar algebra
-       evenredigheden en andere verbanden: (omgekeerd) evenredig, lineair, procentueel/exponentieel;
-       rekenen in de meetkunde.