Pabo

Algemeen

De implementatie van de kennisbasis is problematisch, omdat die door veel opleidingen geassocieerd wordt met de (landelijke) toetsing ervan en deze toetsing gaat over wiskundige kennis die studenten tijdens de lerarenopleiding verwerven (Van Dam-Schuringa & Terlouw, 2012). Een grote nadruk op het verwerven van wiskundige kennis, zou wel eens kunnen leiden tot een situatie waarin deze wiskunde los komt te staan van didactische vaardigheden (Keijzer & Kool, 2012). Dit heeft mogelijk tot gevolg dat aankomende leraren minder effectief worden voorbereid op hun beroep. Deze scheiding tussen kennisbasistoetsing en de perceptie van de kennisbasis heeft wellicht ook tot gevolg dat deze niet gezien wordt als noodzakelijk niveau voor zittende leraren.

Doelen

Dit werkpakket zal zich de komende periode concentreren op onderzoek naar een juiste implementatie van de kennisbasis. Onderzoeksvragen zijn dan onder meer:

 • Op welke wijze kan voor studenten aan de lerarenopleiding basisonderwijs tegelijkertijd een bijdrage geleverd worden aan hun wiskundige kennis, zoals vastgelegd in de kennisbasis (Van Zanten, Barth, Faarts, Van Gool, & Keijzer, 2009), als aan de beroepskennis nodig om het reken-wiskundeonderwijs als leraar vorm te geven?
 • Wat zijn mogelijkheden om het programma dat geëist wordt door de kennisbasis efficiënt vorm te geven, in de zin dat het realiseerbaar is binnen een door de opleidingen daarvoor beschikbaar gemaakte onderwijstijd?
 • Op welke wijze kunnen specifieke typen (wiskundige) kennis bij studenten aangebracht worden (Ball, Thames, & Phelps, 2008)?
 • Wat is het effect van specifieke elementen binnen de opleiding, zoals summercourses, op het verwerven van de kennisbasis door studenten?
 • Op welke wijze kunnen elementen van de kennisbasis gebruikt worden verhoging van het kennisniveau van zittende leraren, waaronder rekencoördinatoren?

Producten

 • Doordachte scenario’s voor de implementatie van de kennisbasis rekenen-wiskunde
 • Presentaties van dergelijke scenario’s tijdens conferenties en studiedagen
 • Publicaties over dergelijke scenario’s in voor opleiders toegankelijke bladen als Panama-Post en Tijdschrift voor Lerarenopleiders
 • Publicaties over de stand van zaken op de pabo in Panama-Post of Tijdschrift voor Lerarenopleiders
 • Cursusmateriaal voor beginnende en langer zittende opleiders rekenen-wiskunde (in het verlengde van de huidige oriëntatiecursus en cursus wiskunde achter de kennisbasis
 • Gerichte professionalisering van betrokken opleiders in het doen van onderzoek en het ontwerpen van opleidingsonderwijs.
 • Conferentie ELWIeR in november 2013 en november 2014 (in principe samen met de 2e/1e graads).

Verwijzingen

Geschiedenis

Gedurende 2007-2009 heeft een groep van direct betrokkenen bij de lerarenopleidingen  (Pabo, 2e graad, 1e graad) onderzoek uitgevoerd. Dit is gepubliceerd via de wiki.

Verder is in dezelfde periode een bijdrage geleverd aan de kennisbasis voor de pabo