Opleiding algemeen

Algemeen

Om de opleidingen tot leraar basisonderwijs en vo een kwaliteitsimpuls te geven is een aantal initiatieven genomen. Denk aan het opstellen van kennisbases en aan het opzetten en uitvoeren van onderzoek gericht op het opleiden van leraren. Het vertalen van opbrengst hiervan naar de verschillende opleidingspraktijken is echter geen vanzelfsprekende zaak. Voorkomen moet worden dat de beoogde kwaliteitsverbetering door gebrek aan implementatiemogelijkheden stagneert.
ELWIeR Opleiding richt zich dan ook op de ondersteuning van lerarenopleidingen bij de realisatie van deze kwaliteitsverbetering door concrete cursorische materialen en handreikingen voor het onderwijsaanbod te ontwikkelen en te dissemineren. Vanzelfsprekend zal deze ontwikkeling in nauwe samenspraak en samenwerking met het veld worden vormgegeven.

Concreet behelst ELWIeR II de ontwikkeling van de volgende producten:
* De ontwikkeling van een zogeheten Handreiking Kennisbasis voor lerarenopleiding basisonderwijs en een voor lerarenopleding voortgezet onderwijs (tweede graad). In deze handreikingen worden de vakdidactische kennisbases in samenspraak met deskundigen uit het veld uitgewerkt, toegelicht en van concrete voorbeelden voorzien. De Handreikingen fungeren daarmee als schakel tussen de kennisbases en de opleidingspraktijken, een en ander op basis van [[Handboek Vakdidactiek Wiskunde]].
* Het prototypisch ontwerp van enkele modules vakdidactiek wiskunde voor de tweedegraads lerarenopleiding vo. Deze modules fungeren als exemplarische cursorische uitwerking van de kennisbasis en de hierboven genoemde handreiking en zijn direct inzetbaar in de opleidingen.
* De uitwerking en disseminatie van de opleidingsmodule [[Minor rekenen TienVeertien|Educatieve Minor 10-14]] voor de lerarenopleidingen basisonderwijs en voortgezet onderwijs (tweede graad).
* Het eerste ontwerp van een opleidingsmodule [[Drieslag rekenen|Rekenen-wiskunde in het mbo]], waarin het referentiekader rekenen wordt geconcretiseerd en die cursorisch kan worden aangeboden in de tweedegraads lerarenopleiding vo. Daarnaast kan deze module worden ingezet in de professionele ontwikkeling van zittende docenten mbo.
* De revisie en uitgave van het in ELWIeR I ontwikkelde Handboek Vakdidactiek Wiskunde voor de lerarenopleiding VO (eerste graad). ELWIeR I heeft een negental katernen opgeleverd, die online beschikbaar zijn en die in de verschillende eerstegraads lerarenopleidingen functioneren. Op basis van de ervaringen zal een revisie plaatsvinden en zal het product via een uitgeverij worden gedissemineerd. Op basis van reacties op internationale presentaties van het Handboek zal daarnaast de mogelijkheid worden onderzocht van een Engelstalige versie die internationaal wordt uitgegeven.

Produkten uit de periode 2006-2009

1 – Vakdidactisch portfolio Wiskunde (2e graads)

2 – Handboek Vakdidactiek Wiskunde (1e graads)
Van Streun, A., Zwaneveld, B. and Drijvers, P. (Eds.). (2009). Handboek vakdidactiek wiskunde. Utrecht: ELWIeR/Freudenthal instituut.
Overzicht van de katernen

3 – Inventarisatie materiaalgebruik
geinventariseerd in de enquete voorjaar 2007

Verder verwerkt in de Wiki reken-wiskundeonderwijs