SBL

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Versie op 14 nov 2010 05:58 van Vincent (Overleg | bijdragen)
(wijz) ←Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie→ (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

  • Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel
  • Vanaf 2011 een coöperatie van de Algemene Onderwijsbond (Aob), CNV Onderwijs, Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF), Beter Onderwijs Nederland (BON) en het platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs (VVVO).

Achtergrond

De werknemers- en werkgeversorganisaties in het onderwijs ontwikkelen samen beroepsprofielen voor de leraar in het Primair Onderwijs (1995) en de leraar in het Voortgezet Onderwijs, het Beroepsonderwijs en de VolwassenenEducatie (1999). Deze beroepsprofielen liggen aan de basis voor de bekwaamheidseisen, die op verzoek van de minister van OCW worden ontwikkeld voor de leraar in het PO (1997) en de leraar in het VO en de BVE-sector (1999). Aansluitend bij de beroepsprofielen ontwikkelen de lerarenopleidingen standaarden voor de inrichting van hun opleidingsaanbod. Zij komen met de minister overeen dat de startbekwaamheidseisen richtinggevend zijn voor de eindtermen van de lerarenopleiding.

In deze periode (1996-1997) wordt een Stuurgroep Beroepskwaliteit Leraren opgericht die onderzoekt op welke manier de beroepsgroep zelf door middel van bekwaamheidseisen en registratie de kwaliteit van de beroepsuitoefening kan waarborgen en stimuleren. In 1997 publiceert de stuurgroep haar advies 'Tekenen voor kwaliteit'. De minister van OCW neemt de aanbevelingen over.

In 1998 wordt de Stichting Samenwerkingsorgaan Beroepskwaliteit Leraren (SBL) opgericht om de aanbevelingen uit te werken. SBL wordt ook gevraagd om de bekwaamheidseisen verder te ontwikkelen: een hanteerbare en in de dagelijkse praktijk herkenbare standaard voor de basisbekwaamheid van de leraar. Leraren moeten die standaard zelf ontwikkelen. Dit leidt tot de Wet BIO

Omvorming tot coöperatie

Eén van de adviezen van de Commissie Leraren (2007) betrof de omvorming van de SBL tot een vereniging voor en door leraren. Deze suggestie van de Commissie Leraren is overgenomen in het actieplan Leerkracht van OCW (november 2007). In mei 2010 kondigt de staatssecretaris aan dat SBL wordt omgevormd tot een coöperatie. Uit de brief van de staatssecretaris (19-7-2010): Hiermee wordt rechtstreeks uitvoering gegeven aan het actieplan. De leden van de in de coöperatie verenigde beroepsorganisaties geven gezamenlijk uitvoering aan de ambities om enerzijds de kwaliteit van de leraar te verbeteren en anderzijds de waardering, erkenning en inspiratie voor de leraar te vergroten. Het omvormingstraject van SBL heeft inmiddels concretere vormen aangenomen. Medewerkers en leden van de beroepsorganisaties gaan in een netwerkorganisatie samenwerken aan de gestelde doelen en ambities. Om de omvorming van SBL in goede banen te leiden, zijn voor de periode van 15 juni 2010 tot 1 augustus 2011 twee ‘wegbereiders’ aangesteld die niet specifiek zijn verbonden aan één van de aan SBL verbonden organisaties. Deze onafhankelijke wegbereiders zullen handen en voeten geven aan het voornemen van de aangesloten organisaties om op een andere manier samen te gaan werken. Bij de vormgeving van deze nieuwe samenwerkingsvorm nemen de wegbereiders ook de verhouding tussen de coöperatie en externe belanghebbenden mee, zoals bijvoorbeeld de sectorraden. Vanaf begin 2011 zal de te vormen coöperatie gaan proefdraaien. Ik verwacht dat in de zomer van 2011 de omvorming van SBL tot een coöperatie van beroepsorganisaties van leraren en ander onderwijspersoneel is voltooid.


Verwijzingen

Versies van dit document

  • 20101114, n.a.v. brief OCW juli 2010
  • 20081229, wikiteam, toen nog Stichting "Samenwerkingsorgaan Beroepskwaliteit Leraren"
Persoonlijke instellingen
GOOGLE