Regeling professionele leergemeenschap 2013

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

  • Regeling 2013 van OCW (directie leraren)
  • Doel van professionele leergemeenschappen is om de didactische vaardigheden en de relatie met leerlingen gedurende de carrière van de leraar op peil te houden en waar nodig te verbeteren.
  • Zie ook Professionele leergemeenschap


Achtergrond

  • website, november 2013

Voor het project 'Professionele leergemeenschappen' is in de periode 2014-2017 drie miljoen euro beschikbaar. Hiermee worden samenwerkingsverbanden van scholen en lerarenopleidingen gesubsidieerd.

Het ministerie van OCW stimuleert het inwerken van beginnende leraren met subsidies voor samenwerkende lerarenopleidingen en scholen in het voortgezet onderwijs. Daarbij kan zowel de (universitaire) lerarenopleiding, als ook een hbo-lerarenopleiding als penvoerder fungeren.

Professionele ontwikkeling van docenten is essentieel voor de kwaliteit van het onderwijs. In professionele leergemeenschappen (PLG’s) voor het voortgezet onderwijs werken groepen docenten samen aan verbetering van hun eigen vakonderwijs of aan een probleem dat voor hun onderwijs relevant is. Externe deskundigen begeleiden en stimuleren hen daarin.

Professionele leergemeenschappen hebben verschillende voordelen. Zij versterken:

  • de vakkennis;
  • het didactisch handelen;
  • de professionele houding;
  • de aantrekkingskracht van het docentschap.

De docenten zijn werkzaam in hetzij het eerstegraads of het tweedegraads gebied. Een mix is mogelijk als de reden daarvan maar samenhangt met het doel van de PLG. Veelal gaat het om vakgenoten die vanuit diverse scholen met elkaar samenwerken.

De organisatie berust in beginsel bij een universitaire lerarenopleiding (ULO) die, in overleg met de scholen, een of meer PLG’s inricht. Het is ook mogelijk dat een HBO lerarenopleiding penvoerder is met mede ondertekening door een ULO. Dit gebeurt in onderling overleg. Er is ruimte voor maximaal vijftien professionele leergemeenschappen in Nederland, met 15 tot 25 docenten per PLG.

De projecten 'Professionele leergemeenschappen' en 'Begeleiding van startende leraren' maken deel uit van het landelijk OCW programma 'Impuls Leraren Tekortvakken'. Met verschillende deelprojecten wil de directie Leraren (DL) het lerarentekort op VO-scholen verminderen.


Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE