Onderzoekend leren, kan dat ook in een reken-wiskundeles

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

(Verschil tussen bewerkingen)
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 36: Regel 36:
* lector reken-wiskunde didactiek
* lector reken-wiskunde didactiek
* iPabo, A'dam
* iPabo, A'dam
 +
* [{{firef|nl/wiki/algemeen/images/20150326_velon_keijzer.pdf}} Presentatie] (pdf)
{{firef|images/medewerkers/pasfotos/ronald.jpg}}
{{firef|images/medewerkers/pasfotos/ronald.jpg}}
Regel 167: Regel 168:
* lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding
* lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding
* Pabo Windesheim Flevoland  
* Pabo Windesheim Flevoland  
 +
* [{{firef|nl/wiki/algemeen/images/20150326_velon_minisymposium_keulen.pdf}} Presentatie] (pdf)

Versie op 3 apr 2015 08:09

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

 • Mini-symposium tijdens het VELON-congres op 26 maart 2015
 • Volledige titel: Onderzoekend leren: kan dat ook in de reken/wiskundeles? Ja! Rekenen-wiskunde is leuker als je denkt en onderzoekt! (en de consequenties voor de lerarenopleiding wiskunde/rekenen)

Achtergrond

Ingediend bij de Velon onder de 'zichtlijn': De onderzoekende lerarenopleider en onderzoek op de lerarenopleiding

 • Sprekers: Paul Drijvers (FI, Utrecht), Ronald Keijzer (iPabo, A'dam), Monica Wijers (Centrum voor onderwijs en leren, Utrecht)
 • Discussiant: Dr. Hanno van Keulen, Lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding, Hogeschool Windesheim
 • Voorzitter: V. Jonker

Tijdplanning

 • 15:15 - 15:20 - Welkom door de voorzitter
 • 15:20 - 15:30 - PO
 • 15:30 - 15:50 - VO
 • 15:50 - 16:10 - MBO
 • 16:10 - 16:30 - Discussie

Samenvatting

Onze samenleving vraagt in toenemende mate burgers met een nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding. Scholen en lerarenopleidingen staan voor de uitdaging die houding te ontwikkelen: docenten bij hun leerlingen, opleiders bij hun studenten en opleidingen bij hun lerarenopleiders. Dit symposium gaat in op de vraag hoe deze uitdagingen zich tot elkaar verhouden en elkaar kunnen versterken. Onderwijs in rekenen/wiskunde is de invalshoek.

Doelstelling

Met dit minisymposium wordt stilgestaan bij het evenwichts-vraagstuk van 'doen en denken' binnen rekenen/wiskunde. Enerzijds gaat het bij deze vakken om het gericht oefenen van vaardigheden en anderzijds gaat het erom dat men leert redeneren en nadenken, ook in nieuwe situaties. Beide aspecten zijn nodig om vaardig te worden in vraagstukken waar rekenen/wiskunde een rol speelt. Middels drie presentaties (po, vo, mbo) worden de consequenties van dit evenwichtsvraagstuk belicht voor de onderwijspraktijk in de lerarenopleidingen wiskunde/rekenen. Wetenschappelijke en praktische relevantie De literatuur over 'inquiry-based science and mathematics teaching' is omvangrijk en de studies die worden uitgevoerd door de drie sprekers leveren een bijdrage aan de implementatie van deze ideeën binnen de Nederlandse lerarenopleidingen wiskunde en rekenen. De praktische relevantie bestaat er uit dat er concrete mogelijkheden worden aangereikt om binnen de verschillende programma's van de lerarenopleidingen met concrete activiteiten aan het werk te gaan.


Invalshoek: PO - lerarenopleiding wiskunde/rekenen primair onderwijs

Spreker:

 • Dr. Ronald Keijzer
 • lector reken-wiskunde didactiek
 • iPabo, A'dam
 • Presentatie (pdf)

ronald.jpg

Inleiding

Vanuit het lectoraat 'rekenen-wiskunde en didactiek' onderzoekt men hoe rekencoördinatoren (leerkrachten basisonderwijs) zo ondersteund kunnen worden dat zij in staat zijn zelf en samen met hun collega-leerkrachten meer ruimte te creëren voor onderzoekend leren in de 'standaard' reken-wiskunde les. Dit wordt belicht vanuit de consequenties voor de lerarenopleiding pabo, waar momenteel ook veel aandacht wordt gevraagd voor de kennisbasistoets (waardoor er wellicht juist minder ruimte overblijft voor onderzoekend leren).

Theoretisch kader

Binnen de lerarenopleidingen pabo rekenen-wiskunde wordt gewerkt met de ‘Kennisbasis rekenen-wiskunde voor de lerarenopleiding basisonderwijs’ (Van Zanten e.a., 2009). Daarin staat op diverse plaatsen (bij de beschrijvingen van de kerndomeinen rekenen) dat het rekenen een balans moet zijn tussen 'oefenen' en 'inzicht'. Hoewel de verschillen tussen de opleidingen groot zijn (Keijzer, 2013) besteedt elke opleiding aandacht aan 'probleem-oplossende vaardigheden', zoals deze o.a. tot uitdrukking komen in activiteiten als De Grote Rekendag . Het is belangrijk voor de aanstaande en zittende leerkracht vaardigheden op te bouwen om zowel het oefenen effectief te ondersteunen als ruimte te geven aan activiteiten waarbij de betekenisgeving en de context van het rekenen centraal staan.

Onderzoeksvraag

Hoe kan het lectoraat reken-wiskunde didactiek een bijdrage leveren aan het ondersteunen van een vakdidactische balans tussen 'oefenen' en 'inzicht' in de reken-wiskundelessen van de basisschool.

Methode

Het lectoraat speelt een actieve rol in de organisatie van de Grote Rekendag, een jaarlijkse activiteit, waarbij basisscholen een woensdagochtend lang bezig zijn met reken-wiskunde onderwijs in een betekenisvolle context. Tijdens deze ochtend verschuift het accent van oefenen naar 'inzicht' (het toepassen van rekenkennis in een nieuwe situatie). Deze dag wordt al meer dan 10 jaar achtereenvolgens georganiseerd en een groot aantal basisscholen en studenten van de pabo is daarbij betrokken (via hun stagescholen, en soms zelfs met specifieke aandacht in het pabo-curriculum). Door middel van jaarlijkse enquetes wordt gemeten wat (a.s.) leerkrachten hier van leren als het gaat om vakvaardigheden rekenen-wiskunde. Daarbij is specifieke aandacht voor de rol van rekencoördinatoren, die vaak een centrale rol spelen in de organisatie en professionalisering van mede-leerkrachten voor deze dag.

Resultaten & Conclusie

Leerkrachten/rekencoördinatoren geven aan dat de activiteiten van de Grote Rekendag aanleiding geven om in hun onderwijs een duidelijke afstemming te maken tussen 'oefenen' en 'inzicht'. Hierdoor wordt het eenvoudiger om betekenis te verlenen aan de reken-wiskunde-lessen en de afstemming met de andere onderdelen van het onderwijs.

Verwijzingen

Invalshoek: VO - lerarenopleiding wiskunde 2e en 1e graads

Spreker:

 • Prof. dr. Paul Drijvers
 • hoogleraar didactiek van de wiskunde
 • Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht
 • Presentatie (pdf)

pauld.jpg


velon6_thumb.jpg


Inleiding

In de nieuwe examenprogramma's wiskunde havo-vwo die in 2015 worden ingevoerd nemen 'wiskundige denkactiviteiten' (WDA's) een belangrijke plaats in (cTWO, 2012). Het idee hierbij is om de leerling 'aan het denken te zetten' in plaats van hem te trainen op het toepassen van reproductieve algoritmen. Het besef groeit dat er hiervoor ruimte gecreëerd moet worden in de curricula en dat docenten (en aanstaande docenten) hiervoor geprofessionaliseerd moeten worden. Wat WDA echter precies inhoudt en op welke manier dit in de les en in de toetsing vorm krijgt, is nog niet duidelijk.

Theoretisch kader

Het gaat bij wiskunde en wiskundig denken niet alleen om het aanleren van algoritmische vaardigheid, maar ook zaken als probleemoplossen, redeneren, modelleren, abstraheren en toepassen. Het is belangrijk dat de leerling in staat is om opgedane kennis toe te passen in nieuwe situaties, die afwijken van de standaardopgaven die reproductie betreffen en routinematig kunnen worden opgelost (Drijvers, 2012; Van Streun, 2014). Theoretische invalshoeken die bij de realisatie van deze doelen behulpzaam kunnen zijn, zijn theorieën over probleemoplossen (Polyá, 1945; Schoenfeld, 1992) en onderzoekend leren (Maass & Doorman, 2013).


Onderzoeksvragen

 1. Welke kenmerken maken een wiskundeopdracht denkactief?
 2. Op welke manieren kan een wiskundedocent de denkactieve mogelijkheden van een opdracht in de les tot zijn recht laten komen?


Methode

Middels een NRO-gehonoreerd praktijkonderzoek en professionaliseringsactiviteiten worden de bovenstaande vragen onderzocht. Dit wordt onder andere gedaan door concrete lessen te (her)ontwerpen, uit te voeren en daar op te reflecteren wat betreft de rol van de docent en de noodzakelijk docentvaardigheden.

Resultaten & Conclusie

Het ontwikkelen en uitvoeren van een leerlijn wiskundig denken vraagt om specifieke docentvaardigheden. Hoewel het onderzoek op dit moment in volle gang is, is de indruk dat een nadere afbakening van het begrip WDA een eerste stap is, waarna vervolgens de benodigde docentvaardigheden en scholingsbehoeften kunnen worden geïdentificeerd.

Verwijzingen

Invalshoek: MBO - nascholing voor docenten rekenen in het mbo

Spreker:

 • Mw. drs. Monica Wijers
 • lerarenopleider bèta-didactiek
 • Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht
 • Presentatie (pdf)

monica.jpg

velon5_thumb.jpg


Inleiding

In het referentiekader rekenen wordt aangegeven dat er in het mbo behoefte is om het functionele rekenen (in zowel beroepssetting als maatschappelijke situaties) meer ruimte te geven. Dit is inmiddels ondersteund door examinering op het gebied van rekenen (2F en 3F). De vraag is nu hoe zittende docenten hierin geprofessionaliseerd moeten worden. Binnen de lerarenopleidingen wordt hier op beperkte schaal aandacht aan besteed (o.a. in de vorm van een minor rekenen).

Theoretisch kader

De recente invoering van de referentieniveaus rekenen (en vooral de bijbehorende toetsing) heeft er voor gezorgd dat er meer aandacht is voor rekenen in vo en mbo. Inmiddels wordt gewerkt aan een 'raamwerk' voor docenten rekenen in vo/mbo, waarin beschreven staat wat docenten zouden moeten kunnen en kennen. Voor een belangrijk deel is dat kennis van vakdidactiek rekenen, maar heel belangrijk is ook de plaatsing van het rekenen in de context van het onderwijs (voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs). Een belangrijk aspect daarbij is in hoeverre de docent in staat is goed te reflecteren op het eigen handelen door middel van zelf uitgevoerd praktijkgericht onderzoek. In deze bijdrage beperken wij ons tot het mbo.

Onderzoeksvraag

Is de zittende docent rekenen mbo in staat om naast kennis van de vakdidactiek rekenen (en het werken met de methode rekenen) de student mbo constructief te ondersteunen bij het zicht krijgen op de functionele inzet van rekenvaardigheden in diverse situaties (maatschappelijke context en beroepscontexten)?

Methode

Docenten die de opleiding rekenen mbo volgen voeren allemaal een eigen praktijkonderzoek uit (omvang rond de 60 uur) in hun eigen klassen met een specifieke onderzoeksvraag. In deze bijdragen zullen wij enkele onderzoeken laten zien waarin de vraag of leerlingen ondersteund kunnen worden bij functionele inzet van hun rekenvaardigheden centraal staat.

Resultaten & Conclusie

Het is niet eenvoudig om naast de sterke druk op het huidige centrale examen rekenen in mbo de studenten goed zicht te geven op het functioneel gebruik van rekenen in zowel maatschappelijke situaties als beroepscontexten. Toch geven enkele onderzoeken door docenten zelf aan dat het de moeite waard is hierin te investeren, vanwege motivatie-overwegingen (laten zijn waarom rekenen belangrijk is) en het benadrukken van samenhang tussen de verschillende vaardigheden.

Verwijzingen

Bespreking

Referent:

 • Dr. Hanno van Keulen
 • lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding
 • Pabo Windesheim Flevoland
 • Presentatie (pdf)


hanno.jpg

velon4_thumb.jpg


Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE