Koersen op meesterschap

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

(Verschil tussen bewerkingen)
Ga naar: navigatie, zoeken
 
Regel 2: Regel 2:
==Algemeen==
==Algemeen==
-
Koersen op meesterschap
+
Publicatie uit 2004 over herontwerp, partnerschap en kwaliteitsborging
-
 
+
-
herontwerp, partnerschap en kwaliteitsborging
+
Advies van de expertgroep kwaliteit lerarenopleiding primair onderwijs van het Landelijk overleg lerarenopleidingen basisonderwijs ([[LOBO]]/HBOraad)
Advies van de expertgroep kwaliteit lerarenopleiding primair onderwijs van het Landelijk overleg lerarenopleidingen basisonderwijs ([[LOBO]]/HBOraad)

Huidige versie per 23 sep 2008 05:01

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

Publicatie uit 2004 over herontwerp, partnerschap en kwaliteitsborging

Advies van de expertgroep kwaliteit lerarenopleiding primair onderwijs van het Landelijk overleg lerarenopleidingen basisonderwijs (LOBO/HBOraad) oktober 2004

De volgende mensen schreven:

  • Jozef Kok (lector Fontys)
  • Geert van Brakel (Fontys)
  • Maarten Dolk (lector Hogeschool Drenthe)
  • Ton Kallenberg (lector Hogeschool van Leiden)
  • Frank Jansma (SBL)
  • Jeroen Onstenk (lector Hogeschool Inholland)

Aanbevelingen

Aanbeveling 1

De startende leraar basisonderwijs is basisbekwaam en heeft zich wat ontwerpen en onderzoeken betreft aantoonbaar verdiept in een leergebied en in een leeftijdsfase. De starter beschikt over een persoonlijk bekwaamheidsprofiel op Bachelorniveau.

Aanbeveling 2

De kwaliteit van de opleiding wordt geborgd door landelijke standaarden en criteria voor assessment in de propedeusefase (opleidingsbekwaam), de hoofdfase (LIO- of werkplekbekwaam) en de startfase (startbekwaam), waarbij de SBL-competenties, de generieke hbo-kernkwalificaties en de Dublindescriptoren referentiepunt zijn. Daarvoor is een landelijk kwaliteitsborgend systeem nodig waarin het werkveld participeert.

Aanbeveling 3

De relaties tussen en de verantwoordelijkheden en taken van hogeschool en basisschool worden opnieuw gedefinieerd. Uitgangspunt is partnerschap in opleiden en professionaliseren in het perspectief van 'een loopbaan lang leren'. Dit partnerschap wordt verankerd in landelijke standaarden voor samenwerkingsverbanden tussen de hogescholen en het betrokken werkveld.

Aanbeveling 4

Er is experimentele ruimte nodig voor variatie in omvang en duur van flexibeler leerroutes naar het leraarschap basisonderwijs. Daarom moet er op korte termijn een heldere kwalificatiestructuur voor onderwijsberoepen komen.

Aanbeveling 5

Scholing en professionalisering van opleidingsmanagers, hogeschoolopleiders en praktijkopleiders zijn cruciaal. De professionele verdieping van onderzoeks-, ontwerp-, advies-, coachings-, presentatie-, trainings- en assessmentvaardigheden van managers en opleiders vormt de sleutel voor het realiseren van de kwaliteitsambities van de opleidingen.

Aanbeveling 6

Een nationaal programma voor praktijkgericht opleidingsonderzoek en -innovatie is nodig. Versterking van de samenwerking van de opleidingen en het werkveld met onderzoeks- en ontwikkelinstituten is dringend gewenst. De opleidende partners moeten direct betrokken worden bij de opstelling van deze onderzoeks- en ontwikkelagenda.

Aanbeveling 7

Binnen het in hbo-verband overeengekomen stelsel van afspraken wordt een professional Master of Education voor het primair onderwijs ontwikkeld: hoogopgeleide experts die uitvoering geven aan een herontwerp van het primaire proces in de basisschool.

Aanbeveling 8

Ict dient het herontwerp van de opleidingen naar meer zelfsturende, competentiegerichte leeromgevingen krachtig te ondersteunen en te bevorderen. Bij het ontwikkelwerk daartoe is samenwerking tussen opleidingen en relevante instituten wenselijk.

Aanbeveling 9

Een platform voor communicatie, uitwisseling en kenniscirculatie is noodzakelijk. Hogeschoolopleiders, praktijkopleiders en andere direct betrokkenen kunnen daardoor meer met en van van elkaar leren.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE