ELWIeR - II

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

 • project
 • projectperiode: 1 augustus 2010 - 1 augustus 2012
 • Eindverslag: 1 oktober 2012
 • budget: max. 70% van de subsidiabele kosten, nooit hoger dan 500.000 euro voor twee jaar
 • Werkpakketten ELWIeR II: onderzoek, forum, opleiding, informatie
 • Organisatie: kernteam en stuurgroep
 • Koepels: Panama, SLW, Vadiwulo
 • Partners: FIsme, iPabo, IVLOS, HAN, OU, Windesheim, Hogeschool Utrecht
 • Stuurgroep met vertegenwoordiging van NVvW, NVORWO, ADEF, LOBO, SLO (stuurgroep samen met ECENT)
 • Penvoerder: FIsme

Werkpakket 1 - Onderzoek

Context

 • Voor de pabo is een kennisbasis ontwikkeld voor het vak rekenen-wiskunde. Deze kennisbasis omvat vakkennis en vakdidactische kennis. Ook voor de tweedegraads opleidingen is een kennisbasis wiskunde ontwikkeld, waarin vakspecifieke kennis van studenten is omschreven. Op dit moment werkt een groep opleiders aan een vakdidactisch deel van de kennisbasis. Voor de eerstegraads opleidingen is geen kennisbasis ontwikkeld. Wel is binnen ELWIeR I een handboek ontwikkeld. Men mag aannemen dat dit handboek richtinggevend zal zijn voor de invulling van het opleidingsonderwijs.
 • Naast genoemde ontwikkelingen rond de kennisbases en materialen voor de eerstegraads sector ontwikkelen opleidingen studieonderdelen in de minorfase waarin het onderzoek doen door studenten een centrale plek inneemt. Een dergelijke minor, die zich richt op de overgang van primair naar voortgezet onderwijs, werd samen met het Ruud de Moorcentrum (OU) ontwikkeld binnen ELWIeR I.
 • Deze ontwikkelingen roepen de vragen op welke inrichting van het opleidingsonderwijs past bij deze kennisbases of het materiaal voor de eerstegraads sector en hoe dit opleidingsonderwijs vervolgens een voldoende basis vormt om studenten te laten functioneren in de onderwijspraktijk en daar gericht onderzoek te laten verrichten.

Probleemstelling en vraagstelling

Bij het onderzoek binnen ELWIeR II gaat het om onderzoek aan de implementatie van de kennisbases en materialen voor de eerstegraads sector binnen de opleidingen. Daarbij is het uitgangspunt dat kennisbases en materialen alleen dan effectief zijn als zij een heldere plek in de opleiding hebben en wanneer er een toetsingssystematiek is, waarmee wordt nagegaan of beoogde kennis door studenten verworven wordt. Binnen ELWIeR II zal een onderzoeksprogramma ontwikkeld worden dat antwoorden geeft op onderzoeksvragen die uit deze probleemstelling voortvloeien. Daartoe zal:

 • ontsluitingsonderzoek plaatsvinden,
 • kleinschalige experimenten opgezet worden om mogelijke implementatiescenario’s te toetsen,
 • toetsen bij de kennisbasis ontwikkeld worden en de validiteit van deze toetsen onderzocht worden.

Deze onderzoeken vinden binnen de verschillende opleidingstypen plaatsvinden. Daar waar nodig en mogelijk zal gezocht worden naar manieren om deelonderzoeken elkaar te laten versterken, met name daar waar zij binnen verschillende opleidingen plaatsvinden.

Vormgeving

Binnen ELWIeR II zullen het in het kader van het ELWIeR-onderzoek de volgende zaken geëntameerd worden:

 • uitwerking van probleem in een centrale onderzoeksvraag,
 • het uitwerken van de centrale onderzoeksvraag in deelvragen rond deelaspecten (waarbij een spreiding over opleidingstypen gerealiseerd wordt),
 • het vastleggen van onderzoeksvraag en deelvragen in een onderzoeksprogramma (waarin ook proces van disseminatie is vastgelegd),
 • het bespreken van het onderzoeksprogramma met betrokkenen in het veld,
 • uitvoeren van onderzoeken,
 • onderzoeksresultaten delen met stakeholders, op zo’n manier dat werkelijk wordt bijgedragen aan implementatie van bevindingen.

Werkpakket 2 - Forum

 • Ondersteuning koepels Panama, SLW en Vadiwulo
 • Afstemming met de kenniskringen van de lectoren

Het Forum van ELWIeR is de onmoetingsplaats van de mensen die betrokken zijn bij de lerarenopleidingen rekenen-wiskunde. De verschillende onderdelen (pabo, tweedegraads, eerstegraads) komen elkaar niet ‘van nature’ tegen. Een enkele keer is een docent zowel betrokken bij de pabo als bij de tweedegraadslerarenopleiding. In ELWIeR I (2007-2010) is duidelijk geworden dat deze ontmoetingen een meerwaarde hebben voor afstemming en professionalisering, niet in het minst vanwege de huidige aandacht voor doorlopende leerlijnen en wat dit voor consequenties zou moeten hebben voor de opleiding van leerkrachten/docenten.

Daarom stellen we voor om het werkpakket Forum te continueren met de volgende taken:

 • Het organiseren van twee edities van een landelijke conferentie voor opleiders rekenen-wiskunde uit Nederland (en Vlaanderen) van pabo, tweedegraads en eerstegraads opleidingen, te weten in najaar 2010 en in najaar 2012. Dit in navolging van de conferentie die ELWIeR organiseerde in november 2008. Opbrengst van de conferentie: een actueel debat – zeer waarschijnlijk over de kennisbases en dan voor de vakdidactische component daarvan – en een conferentiebundel met artikelen (deze bundel zal ook online beschikbaar zijn op de diverse plaatsen zoals kennisbanken en wiki).
 • Het verzorgen van drie bijeenkomsten per jaar voor enkele kernleden uit de verschillende gelederen (twee mensen uit de pabo, twee mensen 2e graads, 1 persoon 1e graads en enkele experts uit ondersteunende instellingen). Deze kernleden vormen samen de programmacommissie van de tweejaarlijkse conferentie en manifesteren zich tevens richting het bestaande conferentie-circuit (Panama, SLW, Vadiwulo, Velon, etc.).

Werkpakket 3 - Opleiding

Om de opleidingen tot leraar basisonderwijs en vo een kwaliteitsimpuls te geven is een aantal initiatieven genomen. Denk aan het opstellen van kennisbases en aan het opzetten en uitvoeren van onderzoek gericht op het opleiden van leraren. Het vertalen van opbrengst hiervan naar de verschillende opleidingspraktijken is echter geen vanzelfsprekende zaak. Voorkomen moet worden dat de beoogde kwaliteitsverbetering door gebrek aan implementatiemogelijkheden stagneert. ELWIeR Opleiding richt zich dan ook op de ondersteuning van lerarenopleidingen bij de realisatie van deze kwaliteitsverbetering door concrete cursorische materialen en handreikingen voor het onderwijsaanbod te ontwikkelen en te dissemineren. Vanzelfsprekend zal deze ontwikkeling in nauwe samenspraak en samenwerking met het veld worden vormgegeven.

Concreet behelst ELWIeR II de ontwikkeling van de volgende producten:

 • De ontwikkeling van een zogeheten Handreiking Kennisbasis voor lerarenopleiding basisonderwijs en een voor lerarenopleding voortgezet onderwijs (tweede graad). In deze handreikingen worden de vakdidactische kennisbases in samenspraak met deskundigen uit het veld uitgewerkt, toegelicht en van concrete voorbeelden voorzien. De Handreikingen fungeren daarmee als schakel tussen de kennisbases en de opleidingspraktijken, een en ander op basis van Handboek Vakdidactiek Wiskunde.
 • Het prototypisch ontwerp van enkele modules vakdidactiek wiskunde voor de tweedegraads lerarenopleiding vo. Deze modules fungeren als exemplarische cursorische uitwerking van de kennisbasis en de hierboven genoemde handreiking en zijn direct inzetbaar in de opleidingen.
 • De uitwerking en disseminatie van de opleidingsmodule Educatieve Minor 10-14 voor de lerarenopleidingen basisonderwijs en voortgezet onderwijs (tweede graad).
 • Het eerste ontwerp van een bundel MBO rekendidactiek waarin het referentiekader rekenen wordt geconcretiseerd (in samenhang met de kennisbasis) en die cursorisch kan worden aangeboden in de tweedegraads lerarenopleiding vo. Daarnaast kan deze module worden ingezet in de professionele ontwikkeling van zittende docenten mbo.
 • De revisie en uitgave van het in ELWIeR I ontwikkelde Handboek Vakdidactiek Wiskunde voor de lerarenopleiding VO (eerste graad). ELWIeR I heeft een negental katernen opgeleverd, die online beschikbaar zijn en die in de verschillende eerstegraads lerarenopleidingen functioneren. Op basis van de ervaringen zal een revisie plaatsvinden en zal het product via een uitgeverij worden gedissemineerd. Op basis van reacties op internationale presentaties van het Handboek zal daarnaast de mogelijkheid worden onderzocht van een Engelstalige versie die internationaal wordt uitgegeven.

Werkpakket 4 - Informatie

ELWIeR zal zich ook in de gehoopte tweede termijn manifesteren als een uitwisselingsinstrument tussen de opleidingen rekenen-wiskunde bij de pabo en de tweedegraads en eerstegraads instituten (hbo en universiteit). Daarnaast vervult het een nationale functie voor kennisuitwisseling naar onderzoekers, uitgevers etc., en heeft het een internationale functie in Europa en daarbuiten. Voor dit doel zullen de volgende producten ontwikkeld worden, dan wel voortgebouwd op bestaande producten.

 • De doorontwikkeling van de Wiki reken-wiskunde onderwijs. Hier zal doorgaande samenwerking gezocht worden met de Kennisbanken voor rekenen en wiskunde die momenteel bij de Open Universiteit (in samenspraak met de SLO) ontwikkeld worden.
 • De verzorging van de ELWIeR - Alerts. ELWIeR alerts zijn online berichten over de lerarenopleiding rekenen-wiskunde, vaak naar aanleiding van een actueel onderwerp of de publicatie van een (wetenschappelijk) tijdschriftartikel of andere relevante publicaties. In potentie zijn er ongeveer 250 opleiders die gebruik kunnen maken van deze Alert-dienst en dit geeft beter zicht op de gezamenlijke interessevelden, zoals de kennisbasis-discussie, het actuele debat over toetsing van vakinhoudelijke en vakdidactische kennis, etc.
 • Het verzorgen van een Vraagbaak. ELWIeR I heeft ons geleerd dat mensen via internet hun vragen willen kunnen stellen over vakinhoudelijke onderwerpen op het gebied van rekenen-wiskunde. Deze dienst zal ook gedurende ELWIeR II onderhouden worden. Dit werk wordt vormgegeven aan de hand van een online FAQ (een dienst voor frequently asked questions).

De afstemming van het werkpakket Infopunt met de andere ELWIeR is er één van dienstverlening. Alles wat met informatieuitwisseling (en publiciteit) te maken heeft zal ondersteund worden door het Infopunt. Daarnaast zal er afstemming zijn met met name twee andere expertisecentra, te weten ECENT en LeoNed. Daar is het streven dat informatievoorziening naar lerarenopleiders vanuit deze expertisecentra goed afgestemd is, opdat de dwarsverbanden die daar zijn beter in beeld komen dan in de afgelopen ELWIeR periode.

Werkpakket 5 - Management

 • Projectleider
 • Controller

Stuurgroep

Verantwoordelijken (directeuren/voorzitters) uit: ADEF, LOBO, NVORWO, NVvW, OCW, SLO

 • NVORWO en NVvW belangrijk als 'branche-organisaties', link met WiVa (zouden een vergelijkbare rol kunnen/moeten spelen als branche-organisaties in het beroepsonderwijs).
 • Wellicht stuurgroepen van Ecent en ELWIeR samenvoegen

Toekenning

Brief ocw 2 augustus 2010: Aan Universiteit Utrecht wordt projectsubsidie verleend voor het tot volle wasdom komen van het landelijk expertisecentrum "Lerarenopleiding Wiskunde en Rekenen" op het gebied van de organisatie zelf, de inhoudelijke en vakdidactische expertise en de samenwerking met derden. Met de volgende overwegingen:

 • Agentschap NL heeft het ingediende projectplan kansrijk en subsidiabel geacht
 • De aanvraag wordt breed gedragen door learenopleidingen en bij lerarenopleidingen is voldoende en duurzaam behoefte aan producten en diensten van het expertisecentrum
 • De subsidieontvanger werkt op het geb ied van de vakinhoud en vakdidactiek samen met de lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs en primair onderwijs van zowel het hoger beroepsonderwijs als de universiteiten
 • De subsidieontvanger levert een bijdrage aan de implementatie, legitimering, borging en onderhoud van het projectplan


Verwijzingen

Versies van dit document

 • 20100825, toekenning van 2 augustus 2010 toegevoegd
 • 20100416, ingestuurd
 • 20100204, update met vier stukken van vier werkpakketleiders
Persoonlijke instellingen
GOOGLE