21ste eeuwse vaardigheden en ondernemerschap

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern


Inhoud

Algemeen

 • Deelonderzoek 2015 ihkv 21ste eeuwse vaardigheden
 • Uitvoering: Universiteit Utrecht, Onderwijsadvies en Training (FSW)
 • Deze casus richt zich op zelfregulering (ondernemerschap/'employment')

21ste eeuwse vaardigheden

We onderscheiden de volgende dimensies in de 21ste eeuwse vaardigheden:

Creativiteit (en kritisch denken)

Het vermogen om nieuwe ideeën, benaderingen, oplossingsstrategieën en inzichten buiten de gebaande paden te creëren en te optimaliseren

Probleemoplossen

Het (h)erkennen dat problemen bestaan en tot een plan van actie kunnen komen om deze op te lossen

Communiceren en samenwerken

Leren is ook een sociale activiteit, waarbij interactie (docent-leerling, leerling-leerling) een belangrijke rol speelt

ICT-geletterdheid

Vaardigheden voor het effectief en efficiënt gebruik van technologie en informatie

Zelfregulering

Verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen (ondernemerschap)

Deze casus richt zich op zelfregulering (ondernemerschap/'employment')

Achtergrond

In het kader van zelfregulering worden genoemd: loopbaan- en levensvaardigheden, productiviteit, en meer specifiek plannings- en managementvaardigheden, flexibiliteit, zelfgestuurd leren, en omgaan met feedback. In het model van Kennisnet dat gebaseerd is op de indeling van Voogt en Pareja Roblin (2010), lijkt het nog het meest besloten te zijn in het ondernemend en betrokken zijn dat benoemd wordt in de buitencirkel van hun model. Wanneer we kijken naar de uitwerking in de andere indelingen, betreft het in de kern zelfregulering, n.l. een taak of proces doelgericht te kunnen voltooien en verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor het eigen handelen.

De categorie ‘zelfregulering’ omvat een breed scala aan vaardigheden en competenties, en is daarmee slecht gedefinieerd. Bij zelfregulering gaat het om het kunnen realiseren van doelgericht en passend gedrag. In Thijs e.a. (2014) worden voor ‘zelfregulering’ de volgende doelen geformuleerd:

 • het stellen van realistische doelen en prioriteiten;
 • doelgericht handelen (concentratie, zichzelf kunnen motiveren voor en richten op de uitvoering van een taak, zelfstandigheid) en monitoren van het proces (planning, timemanagement);
 • reflectie op het handelen en de uitvoering van de taak, en feedback op het eigen gedrag en handelen benutten om adequate vervolgkeuzes te maken;
 • inzicht hebben in de ontwikkeling van eigen competenties;
 • verantwoording nemen voor eigen handelen en keuzes, en zicht hebben op consequenties van het eigen handelen voor de omgeving, ook op de lange termijn.

Voor de boven geformuleerde doelen geldt dat zij in algemene zin zijn geformuleerd, en kunnen betrekking hebben op alle domeinen. Daarnaast worden ook begrippen als ‘productiviteit’, ‘leven en werken’, en ‘loopbaan- en levensvaardigheden’ genoemd. Dus, als de zelfreguleringsdoelen worden betrokken op ‘productiviteit’, ‘leven en werken’, en ‘loopbaan- en levensvaardigheden’, komen we in het domein van het vinden of creëren van werk, en het bijdragen aan de maatschappij. Daarmee kan een link worden gelegd met de concepten als ‘employment’ en ‘ondernemerschap’. Ondernemerschap of het daaraan nauw verwante begrip ondernemendheid wordt ook wel als een van de belangrijkste 21e eeuwse vaardigheden genoemd.

Eerder onderzoek over ondernemerschapsonderwijs (Nab, 2015) heeft ontwerpstrategieën opgeleverd voor het leren identificeren van ondernemerskansen en heeft zich vooral gericht op ondernemerschapsonderwijs (start-ups). De uitkomsten van dit onderzoek zouden breder bruikbaar in onderwijs kunnen zijn om studenten meer ondernemend te maken (zonder dit direct te koppelen aan een start-up. Dit noemen we intrapreneurship). Trilling & Fadel (2009) spreken in dit verband van een innovatie-economie, waarin het gaat om het genereren van nieuwe ideeën, samenwerking, creativiteit, technologische toepassingen en ondernemerschap. Van individuen wordt verwacht dat zij veel meer zelf hun eigen biografie (carrière) moeten vormgeven als tot nu toe gebruikelijk. Er zijn meer vrijheden en mogelijkheden en dat betekent nieuwe verantwoordelijkheden. Jongeren moeten leren eigen keuzen te maken en zich te oriënteren op eigen kwaliteiten en voorkeuren.

Deelonderzoek

Binnen deze casus over zelfregulering richten we ons op het hoger onderwijs. Vragen die we onderzoeken zijn:

 1. Hoe kunnen de interpersoonlijke vaardigheden ‘employment’ en ‘ondernemerschap’ worden gedefinieerd, en welke vaardigheden/ competenties horen daarbij?
 2. Wat is er in de literatuur bekend over het verkrijgen van de competenties / vaardigheden employment en ondernemerschap in het onderwijs, en welke onderwijsmodellen zijn hieraan ondersteunend?
 3. Wat gebeurt er aan ‘zelfregulatie’ op verschillende opleidingsniveaus (PO, VO, HO)?
 4. Op welke wijze draagt zelfregulatie bij aan employment en ondernemerschap?

Onderzoeksvragen 1 en 2 kunnen worden gecombineerd. Literatuuronderzoek. Onderzoeksvragen 3 en 4 kunnen eventueel worden gecombineerd. Beschrijvend onderzoek & literatuuronderzoek.

Verwijzingen

 • Ledoux, G., Meijer, J., Veen, I. van der & Breetvelt, I. (2013). Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced skills. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
 • Man, T.W.A., Lau, T., & Chan, K.F. (2002). The competitiveness of small and medium enterprises. A conceptualization with focus on entrepreneurial competencies. Journal of Business Venturing, 17(2), 123-142.
 • Nab, J. (2015). Teaching science students to identify entrepreneurial opportunities. PhD thesis. Utrecht University: Utrecht, Netherlands.
 • Onderwijsraad (2014). Een eigentijds curriculum. https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2014/een-eigentijds-curriculum/item7127
 • Thijs, A., Fisser, P., & Hoeven, M. van der (2014). 21e eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs. Enschede: SLO.
 • Trilling, B. & Fadel, C. (2009). 21st Century Skills. Learning for life in our times. www.josseybass.com
 • Voogt, J. & Pareja Roblin, N. (2010). 21st Century Skills. Discussienota. Zoetermeer.
 • Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2013). Naar een lerende economie. Amsterdam: Amsterdam University Press


Versies van dit document

 • 20150602, update
 • 20150402
Persoonlijke instellingen
GOOGLE