Verhoudingen (brugproject)

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken
KNOW Rekenen po en s(b)o Rekenen vo
Getallen Verhoudingen, Procenten, Breuken en Kommagetallen V P B K Meten Meetkunde Verbanden
Vakgebied rekenen
Domein Verhoudingen
Thema's Verhoudingen
Doelgroep PO - VO - MBO - SO
Organisatie ELWIeR Auteur Team Kennisbasis Jaartal 2012 Last modified 20120201
start know

Inleiding
Het subdomein verhoudingen omvat veel (maatschappelijke) toepassingsproblemen, want het gebruiken van een kennisbasis uit rekenen&wiskunde betreft vaak verhoudingsproblemen waarvan het oplossen kennis, vaardigheden en inzicht vraagt op diverse terreinen van het rekenen. Verhoudingen kunnen worden beschreven:

  • in verhoudingentaal, zoals bij ‘één op de tien Nederlanders’ of ‘het aantal fietsers is twee keer zo groot als het aantal automobilisten’
  • in breukentaal, bijvoorbeeld ‘driekwart van de inwoners is ouder dan 25 jaar’
  • met procenten, zoals 70 procent van de mensen is voor de aanleg van een randweg.

Begrip van verhoudingen houdt in dat de relatie tussen die verschillende beschrijvingen kan worden gelegd en dat leerlingen dit begrip kunnen inzetten bij het met succes oplossen van verhoudingsvraagstukken.

In het primair onderwijs wordt hiermee een begin gemaakt en in het vmbo en de onderbouw havo-vwo wordt vooral in het functioneel gebruiken een stevige basis gelegd. Dat is van belang omdat juist op deze begrippen en methoden in het mbo-hbo (economisch, medisch en technisch rekenen) en in beroepssituaties een beroep wordt gedaan.

Leeswijzer

  • Wat weten we? eerste 100 karakters van paragraaf 'wat weten we'
  • Voor de praktijk betekent dat eerste 100 karakters van paragraaf 'Voor de praktijk betekent dat'
  • Handreikingen eerste 100 karakters van paragraaf 'Handreikingen'

Wat weten we?
Een verhouding is een evenredig verband tussen twee of meer getalsmatige of meetkundige beschrijvingen. Bijvoorbeeld: schaal (plattegronden, landkaarten en maquettes), benzineverbruik (de auto verbruikt 1 op 18) en samengestelde grootheden als prijs per eenheid (1 kilo gehakt kost €…) of snelheid (80 kilometer per uur). Er zijn interne verhoudingen (binnen grootheden of getallen die op hetzelfde betrekking hebben, bijvoorbeeld 3 van de 4 kinderen heeft een huisdier) en externe verhoudingen (tussen grootheden, bijvoorbeeld kilometer per uur) (Freudenthal, 1983).

Verhoudingen mogen niet worden verward met niet-evenredige verbanden, zoals het verband tussen lengte en oppervlakte bij vergroting of verkleining van een object. Er zijn bepaalde (meetkundige) bijzondere verhoudingen als de gulden snede (Ф) en de verhouding tussen de omtrek en diameter van een cirkel (π).

Verwijzingen

Studie naar de wiskundige concepten en hoe deze door (jonge) kinderen worden ontdekt, gebruikt en eigen gemaakt

Voor de praktijk betekent dat:
In het dagelijks leven spelen verhoudingen een zeer grote rol, al is men zich dat misschien niet altijd bewust. Dat varieert van de dagelijkse boodschappen, waarbij men zich bij verschillende merken en verpakkingen kan afvragen wat naar verhouding het voordeligst is, tot het gebruik maken van landkaarten en andere afbeeldingen op schaal. Meetkundige verhoudingen spelen van jongs af aan een rol bij het interpreteren van de wereld. Ook bij veel (getalsmatige) informatie gaat het om verhoudingen, zoals hoe vaak een bepaalde beroepsziekte voorkomt of wat het benzineverbruik van een auto is.

Handreikingen

In gesprek

Verwijzingen


Verwijzingen
Gerelateerde dossiers

Gerelateerde video's

Bijlagen

Links


stop know

Verwijzingen

Persoonlijke instellingen
GOOGLE