Verhoudingen, procenten, breuken, kommagetallen (brugproject)

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken
KNOW Rekenen po en s(b)o Rekenen vo
Getallen Verhoudingen, Procenten, Breuken en Kommagetallen V P B K Meten Meetkunde Verbanden
Vakgebied rekenen
Domein Verhoudingen
Doelgroep PO - VO - MBO - SO
Organisatie ELWIeR Auteur Team Kennisbasis Jaartal 2012 Last modified 20120201
start know

Inleiding
Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen zijn nauw met elkaar verweven. Wiskundig gezien zijn er grote overeenkomsten tussen verhoudingen, gebroken getallen en procenten. Zo valt aan allemaal een relatief aspect te onderscheiden. Kommagetallen en breuken zijn beide notatiewijzen van rationale getallen. Het overkoepelende begrip bij dit domein is het begrip verhouding.


Leeswijzer

  • Wat weten we? eerste 100 karakters van paragraaf 'wat weten we'
  • Voor de praktijk betekent dat eerste 100 karakters van paragraaf 'Voor de praktijk betekent dat'
  • Handreikingen eerste 100 karakters van paragraaf 'Handreikingen'


Wat weten we?
Het overkoepelende begrip bij dit domein is het begrip verhouding. Ook breuken, procenten en kommagetallen beschrijven in zekere zin verhoudingen. Breuken geven de verhouding aan tussen een deel en het geheel, bijvoorbeeld 1 op de 3 als 1/3 deel. Een percentage geeft de verhouding aan van een deel tot een geheel dat op honderd wordt gesteld, bijvoorbeeld \frac{1}{4}. deel is hetzelfde als 25/100 deel, oftewel 25%. Kommagetallen zijn vaak meetgetallen die de verhouding aangeven ten opzichte van een bepaalde maat, bijvoorbeeld 0,4 meter (Freudenthal, 1983; Treffers e.a., 1994; 1996; Torn e.a., 1999; Keijzer & Gravemeijer, 2005; Van Galen e.a., 2005).

Verwijzingen

  • Buijs, K., Bokhove, J., Keijzer, R., Lek, A., Noteboom, A. and Treffers, A. (1996). refworks.jpg De Breukenbode. Enschede/Utrecht: SLO, FI, Cito.
Breukenleergang voor de basisschool
Studie naar de wiskundige concepten en hoe deze door (jonge) kinderen worden ontdekt, gebruikt en eigen gemaakt
In Breuken procenten kommagetallen en verhoudingen wordt gepleit voor een verschuiving in het onderwijs, waarbij het accent vooral ligt op begrijpen in plaats van kunnen. Het uitgangspunt is dat leerlingen leren doorzien wat de achterliggende concepten zijn in plaats van uitsluitend de formules uit hun hoofd te leren. Als er minder hoge eisen gesteld worden aan het beheersingsniveau van formele procedures kan er meer tijd worden geïnvesteerd in het begrijpen van kernzaken.
In dit artikel wordt verslag gedaan van de uitkomsten van een peiling over hoe om te gaan met breuken, verhoudingen, procenten en kommagetallen op de basisschool. Veel respondenten en deelnemers aan de deze peiling steunen de omslag van ‘kunnen’ naar ‘begrijpen’.
Overzichtsartikel w.b. de samenhang tussen breuken, procenten en verhoudingen
In de serie Proeve-publicaties zijn de officiële kerndoelen voor 'rekenen-wiskunde in het basisonderwijs' nader uitgewerkt tot een voorstel voor een nationaal onderwijsprogramma. Daarbij is gebruik gemaakt van wat de bestaande series leerboeken thans bieden. Maar ook internationale onderzoeksgegvens zijn in de voorgestelde leergangen betrokken. Tevens zijn de Proeve-studies gebaseerd op onderzoek dat door het Freudenthal Instituut is geïnitieerd, onder meer via afstudeeronderzoek van doctoraalstudenten en dissertaties.

Voor de praktijk betekent dat:
In het dagelijks leven komt men veelvuldig in aanraking met verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen. Bij het verwerken van getalsmatige informatie worden verhoudingen en breuken vaak gebruikt om een relatief deel ten opzichte van een totaal aan te geven. Breuken worden meestal gebruikt voor eenvoudige verhoudingssituaties als de helft, \frac{1}{3},\frac{1}{4}, \frac{3}{4}. In andere situaties wordt vaak overgestapt op het gebruik van procenten.

Handreikingen

In gesprek

Verwijzingen

Gerelateerde dossiers

Gerelateerde video's

Bijlagen

Links

stop know

Verwijzingen

Persoonlijke instellingen
GOOGLE