Toekomstgericht onderwijs op het grensvlak van rekenen-wiskunde en wetenschap-technologie

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

  • Projectvoorstel

Het Nationaal Techniekpact vraagt om duurzame implementatie in 2020 van wetenschap & technologie (W&T) in het basisonderwijs. Het is echter voor veel scholen lastig om W&T in het programma op te nemen. Redenen hiervoor zijn volgens leraren het overladen programma van de basisschool en de nadruk die in het basisonderwijs ligt op de kernvakken rekenenwiskunde en taal. Het integreren van W&T en rekenen-wiskunde zou mogelijk kunnen bijdragen aan de implementatie van W&T.

Een dergelijke vakintegratie zou bovendien bijdragen aan het verminderen van het instrumentele karakter van het vak rekenenwiskunde en er voor zorgen dat rekenen-wiskunde beter aansluit bij zgn. 21e -eeuwse vaardigheden. Leerkrachten kiezen echter zelden voor geïntegreerd onderwijs, omdat er nauwelijks kant-enklaar onderwijsmateriaal voor handen is. Leraren geven aan dergelijke ondersteuning nodig te hebben. In dit project is de hoofdonderzoeksvraag dan ook: ‘Op welke manier kunnen wetenschap & technologie en reken-wiskundeonderwijs in het basisonderwijs geïntegreerd worden zodat ze elkaar versterken?’

In een setting van ontwerponderzoek zullen drie groepen die bestaan uit onderzoekers, opleiders en leerkrachten werken aan het identificeren van vakinhouden en kenmerken van didactieken die met elkaar verbonden kunnen worden. Hierbij zal gekeken worden in hoeverre vakoverstijgende aspecten basis kunnen zijn van geïntegreerd onderwijs dat recht doet aan de doelen voor rekenen-wiskunde en W&T. De drie groepen zullen activiteiten ontwerpen en beproeven waarbij rekenen en W&T verweven zijn. Dit project zal uitmonden in exemplarische materiaal van geïntegreerd onderwijs, kennis over wat leerkrachten nodig hebben om dit te implementeren en een overkoepelende richtingwijzer voor leraren die hen ondersteunt bij het verbreden van lessen waarbij W&T en rekenen-wiskunde in samenhang worden aangeboden. Deze projectopbrengsten zullen professionals helpen om rekenen en W&T te verbinden en hen aldus ook helpen een stap te zetten in de richting van toekomstgericht onderwijs.

Drie leergemeenschappen

Dit consortium wordt gevormd door Hogeschool iPabo, Hogeschool van Amsterdam (HvA), Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en basisscholen in de regio Amsterdam en Utrecht (van onder meer de besturen Agora, Sirius, SPO Utrecht en KPOA Amersfoort), die in dit project in drie verschillende professionele leergemeenschappen gaan samenwerken (zie ook H5). De leerkrachten van de basisscholen van de desbetreffende besturen zijn de praktijkexperts. Zij staan aan de basis van de vraagarticulatie en het uitproberen van vernieuwend onderwijs op het grensvlak van twee vakgebieden zoals beschreven zal worden in dit voorstel.

PLG 1: Hogeschool iPabo en Agora

De onderzoekers van het lectoraat rekenen-wiskunde van de iPabo hebben ruime ervaring met het ontwikkelen van reken-wiskundeonderwijs. De lector rekenen-wiskunde van de iPabo is al vele jaren projectleider van de Grote Rekendag, een project van de Universiteit Utrecht dat zich richt op het bevorderen van onderzoekend leren bij rekenen door leerlingen (en hun leerkrachten) (Keijzer & Verschure, 2011a; Keijzer & Verschure, 2011b). Het lectoraat wetenschap en technologie (W&T) werkt aan de inbedding van W&T en onderzoekend leren in het basisonderwijs. Momenteel loopt er in dit kader een professionaliseringstraject samen met Hogeschool Saxion, Surplus en OBS De Bundel op het gebied van W&T, onderzoekend leren en taalontwikkeling. Opleiders van de iPabo hebben samen met de opleiders van de HvA en Stichting Agora de post-HBO-cursus ‘specialist W&T/OOL’ (wetenschap en technologie en onderzoekend en ontwerpend leren) ontwikkeld. De consortiumpartner schoolbestuur Agora omarmt het bestuursakkoord tussen OCW en PO-raad, dat inzet op onderzoekend leren (OCW, 2014). Zij ziet hierin mogelijkheden om de creativiteit van kinderen te versterken, minder in te zetten op instrumentele vaardigheden en een impuls te geven aan wetenschap en techniek (Waard, 2015).

PLG 2: Hogeschool van Amsterdam en Sirius

Het lectoraat Didactiek van de Bètavakken (voorheen ‘Natuur- en techniekonderwijs’) van de HvA heeft ruime ervaring met de inbedding van W&T in het basisonderwijs. Momenteel lopen er in dit kader professionaliseringstrajecten met drie koepels van opleidingsscholen (STAIJ, AWBR, en Sirius). Het lectoraat nam deel aan twee Europese projecten op het gebied van Inquiry-Based Science Education (Fibonacci en Pollen), deed en doet onderzoek op het gebied van meten en volgen van onderzoeksvaardigheden. De scholenstichting Sirius verzorgt onderwijs op 14 openbare basisscholen en werkt al sinds 2008 samen met het HvA W&T-lectoraat. Sirius biedt ook een academische opleidingsschool voor studenten van Pabo HvA en UPvA.

PLG 3: Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Marnix Academie, SPO Utrecht en KPOA Amersfoort

Onderzoekers/docenten van de Universiteit Utrecht, Marnix Academie en Hogeschool Utrecht werken samen in het WKUU (Wetenschapsknooppunt Utrecht) en het KTW&T (Kenniscentrum Talentontwikkeling, Wetenschap en Technologie). In het cursusjaar 2015-2016 heeft samenwerking tussen pabo-docenten en onderzoekers van de UU geresulteerd in een versteviging van W&T in de pabo-curricula van de HU, de Marnix Academie en een duurzame samenwerking met de UU. De UU is penvoerder van de Ecent/ELWIeR-conferentie (landelijke conferentie voor o.a. pabo-docenten wiskunde-rekenen en natuur-techniek). Daarnaast hebben onderzoekers van de Universiteit Utrecht ontwikkel- en onderzoekservaring wat betreft het combineren van rekenen-wiskunde en W&T (Galen & Jonker, 2013). Daarnaast participeert de UU ook in enkele Europese projecten op het gebied van onderzoekend leren (inquiry-based learning). Consortiumpartner SPO Utrecht heeft als uitgangspunt dat leren ‘in de volle breedte’ is en vraagt kinderen een onderzoekende houding aan te nemen, en bij KPOA Amersfoort is er zowel bij de aangesloten scholen als bij andere (kleinere) schoolbesturen in de regio inmiddels al de nodige ervaring op het gebied van wetenschap en technologie.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE