Techno-Mathematical Literacy

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

(Doorverwezen vanaf Technomathematical literacy)
Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* Techno-Mathematical_Literacy (english)

Inhoud

Algemeen

De maatschappij verandert, het werk dat mensen doen verandert en dus veranderen de vaardigheden en kennis die mensen in hun werk nodig hebben. Uit onderzoek naar dergelijke ontwikkelingen blijkt dat veel beroepen meer wiskundige inzicht, omgang met data en ICT-vaardigheden vergen van nieuwe werknemers. Een typerend voorbeeld is dat een fabriekslijn die vroeger door zes tot acht operators bemand werd, nu door de nieuwe technologie maar door één 'technician' bediend wordt, maar deze ene werknemer moet wel veel meer zogenaamde techno-wiskundige geletterdheid hebben dan voorheen de zes operators.

Binnen verschillende beroepsgroepen is onderzoek (Noss, Hoyles) gedaan naar de specifieke mengeling van contextkennis en 'techno-mathematical literacies' (TmL) die vereist zijn in werksituaties. De aangetroffen en vereiste wiskundige kennis is niet erg abstract maar wel heel complex. Verder is die sterk contextgebonden, wat de reden is dat het begrip TmL ook gebruikt om aan te duiden hoe verweven wiskundige kennis is met andere vormen van kennis en vaardigheden die specifiek zijn voor in de context.


Wiskundeonderwijs voor een kennissamenleving

Koeno Gravemeijer, september 2006

Deze reflectieve beschouwing richt zich op de vraag wat de toenemende informatisering en globalisering betekenen voor het wiskundeonderwijs. We benaderen deze vraag vanuit twee invalshoeken, die van de veranderingen van de arbeidsmarkt en die van rol van de wiskunde in de informatiemaatschappij. Bepalend voor de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is volgens Levy & Murnane (2006) of je van een taak een routine van kunt maken. Taken die kunnen worden opgedeeld in stappen die zonder veel variatie herhaald kunnen worden, zullen worden overgedragen aan werknemers in lage lonen landen, of worden uitbesteed aan computers. Wat overblijft zijn banen die flexibiliteit, creativiteit en een voortdurend leren vragen. Het gaat daarbij niet alleen om specifieke beroepen, ook binnen beroepen veranderen de taken. Zo hebben secretaresses en bankmedewerkers complexere taken gekregen, doordat tekstverwerkers en pinautomaten eenvoudiger werk hebben overgenomen. Moderne bedrijven hebben mensen nodig die expertise hebben in het omgaan met computergestuurde machines. Ook in handel en dienstverlening zijn computers niet meer weg te denken. De global economy eist bovendien van elke werknemer een voortdurende alertheid op mogelijkheden om kwaliteit en efficiency te verhogen. Een belangrijke competentie is volgens Levy & Murnane probleem oplossen. Zij wijzen er daarbij op dat het dan niet gaat om regelgeleide oplossingen, zoals we die van het algebraonderwijs kennen, maar het oplossen van nieuwe problemen. Bij de toekomstige arbeidsmarkt past geen onderwijs in instrumentele wiskundige vaardigheden, maar wiskundeonderwijs dat zich richt probleem oplossen, creativiteit en flexibiliteit.

Wanneer we kijken naar de rol van de wiskunde in de kennissamenleving dan zien we tegelijkertijd meer en minder wiskunde. Enerzijds lijkt het erop dat het huidige onderwijs (reken-)wiskundige vaardigheden aanleert die je in de huidige maatschappij niet of nauwelijks meer nodig hebt. Wiskundige taken worden immers in toenemende mate overgenomen door zakrekenmachines, spreadsheets en dergelijke. Niet alleen eenvoudig rekenwerk, maar ook het oplossen van algebraische vergelijkingen en zelfs integraal- en differentiaalrekening kunnen tegenwoordig door zakrekenmachines worden afgehandeld. Anderzijds leidt het gebruik van informatietechnologie tot een groeiende rol van kwantitatieve informatie in vrijwel alle sectoren van de maatschappij. Bovendien zit er veel wiskunde verborgen in allerlei geautomatiseerde processen. En dat betreft niet alleen het binaire rekenwerk dat een computer of chip uitvoert. Van belang is vooral het wiskundige model dat aan de werking een dergelijke apparaten of softwarepakketten ten grondslag ligt. Om met inzicht met ict om te kunnen gaan moet je een globaal inzicht hebben in het wiskundige model dat de basis vormt voor de desbetreffende toepassing en moet je overweg kunnen met de daarbij horende interface. Belangrijke elementen daarin zijn het redeneren met en over samenhangen tussen varierende grootheden en het omgaan met basale statistische concepten.

Tegen deze achtergrond kan worden geconstateerd dat het huidige wiskundeonderwijs niet goed voorbereidt op de kennissamenleving. Het gevaar daarvan is dat er straks velen buitenspel zullen staan en dat Nederland achterop raakt in de global economy.

Literatuur

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE