Techniekpact 2020

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern * Techniekpact_2020 (english)

Inhoud

Algemeen

  • Voornemen/project uit Regeerakkoord 2012
  • Oprichting in voorjaar 2013

Achtergrond

  • website, augustus 2013

In het voorjaar van 2013 sluit het kabinet samen met werkgevers, het onderwijs en de werknemers- organisaties een Techniekpact. Het pact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid.

Het Techniekpact heeft drie uitgangspunten:

  1. Implementatie binnen regio’s en sectoren is doorslaggevend voor succes. Het Techniekpact bevat (landelijke) afspraken die regio’s en sectoren ondersteunen bij het realiseren van de eigen doelen.
  2. Samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en werknemers is de sleutel voor aantrekkelijk techniekonderwijs dat naadloos aansluit op de arbeidsmarkt. Het bedrijfsleven, de sociale partners, het onderwijs (publiek en privaat), werknemers, scholieren en studenten, regio en Rijk leveren ieder hun eigen bijdrage aan het Techniekpact.
  3. Techniekonderwijs over de volle breedte vormt het fundament voor een gezonde arbeidsmarkt voor technici. Het pact richt zich op basisonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs, hoger onderwijs en scholing van werkenden.

De Landelijke Regiegroep Techniekpact coördineert, volgt en bewaakt de uitvoering van de landelijke strategie en doelen en de gemaakte afspraken in het Techniekpact. De vertegenwoordigers uit de vijf landsdelen (vijf regio's in Nederland) vormen de kern van de regiegroep. Overige leden zijn vertegenwoordigers van de Rijksoverheid, werkgevers, werknemers, topsectoren en onderwijs. De huidige stuurgroep Masterplan Bèta & Technologie wordt geïntegreerd in de Regiegroep. Leden hebben mandaat vanuit hun achterban. De dagelijkse werkzaamheden - coördinatie, uitvoering, monitoring en ondersteuning van de regiegroep - worden belegd bij het Platform Bètatechniek. De Landelijke Regiegroep is opdrachtgever en eindverantwoordelijk. De beleidsmatige verantwoordelijkheid voor de geïntegreerde inzet van het Rijk blijft berusten bij de drie meest betrokken departementen: OCW, EZ en SZW.


  • Uit het regeerakkoord, december 2012

We willen met bedrijfsleven en onderwijsinstellingen een Techniekpact 2020 afsluiten. Daarin wordt uitgegaan van het wederzijdse belang van bedrijven en onderwijsinstellingen en de ambities die de sector voor zichzelf formuleert. In het Techniekpact komen tenminste afspraken over de volgende onderwerpen:

  • Transparantie door onderwijsinstellingen en bedrijven voor leerlingen en studenten over de loopbaanperspectieven.
  • Het beschikbaar stellen van voldoende stageplekken.
  • Verbeteren van de doorstroom door praktisch ingestelde leerlingen een verkorte route door het beroepsonderwijs te bieden.

Verkennen van mogelijkheden voor aanpassing van de bekostiging van instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en/of van meer cofinanciering door bedrijfsleven, waaronder een investeringsfonds voor moderne apparatuur en middelen voor techniekopleidingen.

We verminderen de schooluitval in het technisch onderwijs door betere structurering van dat onderwijs en intensievere begeleiding.

Het aantal Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven wordt sterk gereduceerd en taken worden ondergebracht bij de Stichting Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven.


Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE