Taal van verbanden

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

Verbanden tussen grootheden kunnen worden weergegeven in een tabel, een grafiek, een (woord)formule of door een beschrijving in woorden. Met elk van deze representaties zijn bepaalde begrippen (vaktaal en schooltaal) verbonden die leerlingen moeten leren om erover te kunnen praten. Bijvoorbeeld, bij een tabel gaat het om vakbegrippen zoals kolom en rij, bij grafieken om vakbegrippen zoals: horizontale en verticale as, en coördinaten. Bij grafieken hoort ook bepaalde taal.


Achtergrond

Taal speelt een rol bij het praten over elk van deze representaties, maar ook bij het toelichten hoe je de gegevens uit de ene representatie weergeeft in een andere representatie. Bijvoorbeeld om het verloop van een grafiek te beschrijven: eerst stijgt de grafiek langzaam, dan blijft hij constant, daarna….. Of bij het overnemen van gegevens uit een tabel om een grafiek te tekenen waarbij het erom gaat dat leerlingen kunnen beredeneren welke gegevens op de horizontale as en op de verticale as zijn gerepresenteerd, hoe de assen zijn ingedeeld, hoe ze coördinaten bepalen enz. Ook moeten leerlingen leren om over grafieken te praten, zowel in wiskundige termen als in termen van wat een grafiek weergeeft.

Tabellen worden vaak pasklaar aangeboden. Het samen met leerlingen construeren van een tabel bij een beschrijving in woorden vanuit informele notaties kan eraan bijdragen dat leerlingen zich bewuster worden van wat een tabel is, hoe je er systematisch gegevens in kunt noteren en wat een kolom en een rij is. Dit biedt leerlingen de mogelijkheid eenduidig (op formeel niveau) over tabellen te praten

Vaktaal en formuleringen bij Verbanden

Relevante begrippen die expliciete aandacht vragen:

Grootheid Een grootheid is een eigenschap van een object of een samenstel van objecten die kwantificeerbaar is. Een grootheid kan een waarde kan hebben binnen een bepaald bereik.

Variabele Een grootheid wordt in de wiskunde variabele genoemd. In de onderbouw spreekt men doorgaans van ‘onbekende’. Een variabele wordt meestal voorgesteld door één, maar soms door meer dan een letter uit het alfabet.

Verband Leerlingen vinden dit soms een lastig begrip. Het is afkomstig van het werkwoord verbinden. Bovendien heeft het begrip verband in de dagelijkse taal ook een andere betekenis (een verband om je arm) dan in de wiskunde. Aandacht aan de verschillende betekenissen van dit begrip is nodig.

Verband tussen grootheden Er is sprake van een verband tussen twee of meer grootheden als de waarde van een van de grootheden kan worden afgeleid uit die van de andere grootheden.

Evenredig verband Een evenredig verband is een speciaal soort lineair verband. In een grafiek krijg je bij een dergelijk verband een rechte lijn. Leerlingen leren hierbij om uitspraken te doen zoals: de ….. stijgt naarmate …..

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE