Resonansgroep wiskunde

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Opdracht

De minister van OCW heeft de Resonansgroep wiskunde ingesteld voor de periode 1 augustus 2006 tot 1 december 2007.

De taak van de resonansgroep is het beoordelen van de door de Vernieuwingscommissie wiskunde te ontwikkelen voorstellen voor eindexamenprogrammas wiskunde vwo en havo op hun relevantie voor doorstroming naar het wetenschappelijk onderwijs en het hoger beroepsonderwijs.

De resonansgroep is samengesteld uit personen die, als docent of student in het hoger onderwijs, praktische ervaring hebben met de problematiek van de aansluiting tussen voortgezet onderwijs en hoger onderwijs op het gebied van de wiskunde. Dit is overeenkomstig de door de Tweede Kamer met algemene stemmen aangenomen motie Lambrechts c.s. over dit onderwerp.

De resonansgroep rapporteert op geeigende momenten, dat wil zeggen aan de hand van aanwezige tussenproducten, aan de Vernieuwingscommissie omtrent de bevindingen.

De Vernieuwingscommissie kan zo met deze bevindingen rekening houden bij de formulering van de voorstellen voor (experimentele) examenprogrammas, zoals voor te leggen aan de minister. Die zijn grondslag voor daarmee per 1 augustus 2007 te starten experimenten.

De resonansgroep geeft tevens een zelfstandig eindadvies aan de minister over het uiteindelijke voorstel dat door de Vernieuwingscommissie aan de minister zal worden voorgelegd. De minister zal daarmee, en met het advies van de lerarenorganisatie wiskunde, rekening houden bij de vaststelling van het (experimentele) examenprogramma.

Naar aanleiding van de resultaten van de experimenten zal de minister de definitieve examenprogrammas vaststellen. Het is de bedoeling dat die in werking treden per 1 augustus 2010. Indien zij afwijken van de oorspronkelijke experimentele examenprogrammas op wezenlijke punten, zal opnieuw met deskundigen uit het hoger onderwijs de doorstroomrelevantie worden bezien.

De voorzitter van de Resonansgroep is prof. dr. J. (Jan) van de Craats, hoogleraar wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam en de Open Universiteit.

Personen

 • Dr. W.T.M. (Wim) Caspers, docent/afdelingsleider aan een school voor voortgezet onderwijs en als vwo-docent wiskunde tevens ingeschakeld bij het wiskunde-onderwijs aan de Technische Universiteit Delft.
 • N. ( Nan) van Geloven, BSc, studente technische wiskunde aan de Technische Universiteit Delft.
 • A.G. (Gonny) Hauwert, studente wiskunde aan de Universiteit Leiden.
 • Drs. M. (Marjolein) van Haselen, docente wiskunde/statistiek in het hoger economisch onderwijs (Hogeschool Inholland), tevens deskundige op het gebied van de aansluiting vo-hbo.
 • M. (Metha) Kamminga, docente wiskunde in het hoger technisch onderwijs (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden).
 • Drs. C. (Kees) Lagerwaard, toetsdeskundige wiskunde bij het Cito (tevens secretaris van de resonansgroep).
 • Prof. dr. N.P. (Klaas) Landsman, hoogleraar wiskunde (analyse) aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
 • P.J. (Peter) de Lange, student scheikunde aan de Universiteit Utrecht, eerder bestuurslid van het LAKS.
 • Drs. J.A. (Jan) Los, docent wiskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en leraar wiskunde aan een school voor voortgezet onderwijs.
 • Dr. ir. F.J.L. (Frans) Martens, docent serviceonderwijs wiskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven.
 • Drs. H. (Herman) ten Napel, docent wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam (Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie).

Verwijzingen

Persoonlijke instellingen
GOOGLE