Rekentoets vo

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

 • Verplichte rekentoets voor het voortgezet onderwijs (niveaus 2F en 3F, en wellicht ook 3S)
 • Ontwikkeling vanaf 2010 n.a.v. het vaststellen van het Referentiekader Rekenen [1]
 • Voor het gerelateerde traject in het mbo zie Examen rekenen mbo [2]
 • Voorbeelden van items [3], zie ook de Rekentoetswijzers [4]
 • De rekentoets wordt digitaal aangeboden en is geheel computerscoorbaar.
 • Het College voor Examens (CvE) is verantwoordelijk voor de centrale examens in het voortgezet onderwijs en stelt ook de rekentoets(en) vast.
 • Alternatief voor de rekentoets vo (voorjaar 2017)

Achtergrond

Na vaststelling van de referentieniveaus [5] is het werk in gang gezet om te komen tot valide rekentoetsen. Er is sprake van twee F-niveaus voor de verplichte rekentoets in het vo:

 • 2F, algemeen maatschappelijk niveau -> vmbo
 • 3F -> havo/vwo
 • Eventueel wordt ook een 3S niveau vastgelegd in toetsing (vwo)

De domeinen waaruit opgaven worden geconstrueerd zijn alle vier de domeinen van het referentiekader rekenen: Getallen, Verhoudingen Meten/Meetkunde en Verbanden. Sommige opgaven, met name als ze betrekking hebben op functioneel gebruik, zullen meer dan één domein betreffen.

2F

Hierbij moet worden bedacht dat niveau 2F, voor 16-jarigen, voortbouwt op het fundamentele niveau 1F dat in beginsel aan het einde van de basisschool moet zijn bereikt en dat in het vervolgonderwijs onderhouden moet worden. Niveau 2F wordt beschouwd als het niveau dat alle Nederlanders zouden moeten beheersen om op het gebied van rekenen maatschappelijk goed te kunnen functioneren. De aandacht voor functioneel gebruiken staat centraal in de referentieniveaus 1F – 2F – 3F. De referentieniveaus 1S – 2S – 3S (streefniveau) leiden vooral naar aansluiting bij wiskunde en andere vakgebieden.

Aanbeveling 6.9 bij het rapport Meijerink stelt:

"Alle leerlingen (in het vmbo) moeten minimaal het basale referentieniveau 2F (burgerschapsniveau) bereiken, wat kan worden gerealiseerd door ze minimaal het rekendomein uit het vmbo-examenprogramma wiskunde vmbo KB te laten volgen."

De rekentoets 2F wordt geconstrueerd met inachtneming van de uitgangspunten uit de rekentoetswijzer 2F [6].

3F

De rekentoets 3F is onderdeel van het centraal examen. De rekentoets wordt geconstrueerd met inachtneming van de uitgangspunten uit de rekentoetswijzer 3F [7], maar niet alles uit de toetswijzer zal in elke toets voorkomen.

Overigens wordt bij 3F ook afstemming gezocht met de 3F discussie in het mbo, hoewel verschillen volgens de experts mogelijk moeten zijn in verband de andere onderwijs-inbedding.

3S

Onder experts en docenten waren geluiden (rond 2011) dat de al eerder ontwikkelde rekentoetswijzer 3F voor vwo-leerlingen minder geschikt zou zijn. Met de opdrachtverlening aan de commissie 3S (januari 2012) wil de minister nagaan of dit niveau inderdaad tot een voor deze leerlingen geschiktere rekentoets kan leiden. In december 2012 is de Rekentoetswijzer 3S [8] opgesteld. De discussie over het instellen van een verplichte rekentoets 3S is (anno mei 2013) nog niet afgerond (overigens gaat het daarbij alleen om de domeinen getallen en verhoudingen, de andere twee domeinen meten/meetkunde en verbanden worden in deze 3S discussie beschouwd als onderdeel van het wiskunde-curriculum en -toetsing).

Invoeringsschema 2010-2016

Invoeringsschema d.d. december 2012 (OCW) w.b. 2F en 3F

rekentoetsvo.png

brochure kaders rekentoets vo 2014 (vmbo en havo/vwo)Aanleiding

Een eerste aanleiding was het publieke debat over het niveau van de pabo-studenten op het gebied van rekenen (2006-2007) [9] [10]. Op basis van zorgen over het rekenniveau van deze groep (en daarna is de discussie verbreed over veel meer groepen in het onderwijs, zowel po, vo als mbo) kwam een politieke discussie op gang om te komen tot een betere aansluiting tussen de verschillende segmenten in het onderwijs, met de veronderstelling dat een betere aansluiting ook zal leiden tot verhoging van het gemiddelde niveau. In 2009 werkte OCW aan de eerste stappen in dit gebied [11]

In een persbericht van OCW van 7-10-2009[12] valt te lezen:

"Op dit moment worden in het primair, voorgezet en middelbaar beroepsonderwijs de zogenaamde referentieniveaus taal en rekenen ingevoerd. Deze niveaus leggen vast wat leerlingen op gezette momenten tijdens hun onderwijscarrière moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen. Om te kunnen toetsen of leerlingen in het voortgezet onderwijs het vastgestelde niveau hebben gehaald, worden de gewenste niveaus uiteindelijk verankerd in de eindexamens. Middelbare scholieren die in het schooljaar 2013-2014 eindexamen afleggen, krijgen voor het eerst te maken met examens waarin de referentieniveaus zijn verwerkt. Om de rekenvaardigheden in het voortgezet onderwijs beter te onderhouden, zullen alle leerlingen vanaf dat moment ook verplicht een afzonderlijke rekentoets afleggen als onderdeel van het eindexamen. Dat geldt ook voor leerlingen zonder wiskunde in het examenpakket. Vanaf volgend schooljaar wordt geoefend met proefafnames van deze rekentoets. Welke scholen meedoen aan de proef, wordt in de loop van dit jaar bekend gemaakt. Aan de hand van de resultaten wordt daarna ook besloten hoe de rekentoets uiteindelijk meetelt voor het diploma."

De CvE[13] werd gevraagd de coördinatie van de ontwikkeling van deze toets ter hand te nemen. Een en ander werd qua productie gelegd bij het Cito.

Internationaal perspectief

In feite is in de discussie over de doelen van wiskundeonderwijs altijd een tweeledig discussieveld aanwezig:

 • Aandacht voor basisvaardigheden rekenen-wiskunde [14]
 • Aandacht voor het kunnen toepassen van vaardigheden in (nieuwe) situaties.

Deze discussie overstijgt de Nederlandse situatie, en is een continue internationaal debat, waarin men soms meer aandacht besteedt aan de ene component en soms meer aandacht aan de andere. Alle betrokken partijen (docenten, onderzoekers, beleidsmakers) zijn het er over eens dat beide aspecten aandacht behoeven, maar de mate waarin (en met welke balans) houdt het debat levendig (en voegt ook een 'periodieke eigenschap' toe: de discussie vertoont een golfbeweging). Zie o.a. de discussie in de VS over de New Math (jaren '60 van de twintigste eeuw) of uit de 21ste eeuw bijvoorbeeld het Common Core State Standards Initiative (vanaf ongeveer 2009).

Refs

 1. Referentieniveaus rekenen, zie ook 1F, 1S, 2F, 2S, 3F, 3S
 2. Toetsen referentiekader
 3. http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/rekentoets_vo/voorbeeldtoetsen.aspx
 4. http://www.steunpunttaalenrekenenvo.nl/sites/default/files/rekentoetswijzer%202F%20voortgezet%20onderwijs,%20dec.%202011.pdf
 5. Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen’ (17 juni 2010)
 6. Dekker, T. and Schmidt, V. (2011). refworks.jpg Rekentoetswijzer 2F. Enschede: SLO.
 7. Dekker, T. and Schmidt, V. (2011). refworks.jpg Rekentoetswijzer 3F. Enschede: SLO.
 8. Van de Craats, J. and Tolboom, J. (2012). refworks.jpg Rekentoetswijzer 3S. Enschede: SLO.
 9. ______. (2006). refworks.jpg Versteviging van kennis in het onderwijs. Verkenning. Den Haag: Onderwijsraad.
 10. Van Zanten, M. and Van den Brom-Snijders, P. A. (2007). refworks.jpg Het Kanaal (108): Beleidsagenda lerarenopleiding leidt tot niveauverlaging. Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 26(1), 19-23.
 11. Overigens liepen er al eerder discussies (2005-2006), o.a. in het mbo, zie o.a. Wijers, M., Jonker, V., Huisman, J., Van Groenestijn, M. and Van der Zwaart, P. (2007). refworks.jpg Raamwerk rekenen/wiskunde mbo. Versie 0.9 december 2007. Utrecht: Freudenthal instituut.
 12. http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2009/10/07/verplichte-rekentoets-voor-middelbare-scholier.html
 13. CvE
 14. Zie o.a. Basisvaardigheden rekenen in het vo (Inspectierapport 2009)


Overige verwijzingen


Versies van dit document

 • 20170301, n.a.v. brief ocw ivm alternatief voor de rekentoets
 • 20131002, brochure toegevoegd
 • 20130505, update
 • 20091126, wikiteam
Persoonlijke instellingen
GOOGLE