Referentieniveaus (brugproject)

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken
KNOW Rekenen po en s(b)o Rekenen vo
Getallen Verhoudingen, Procenten, Breuken en Kommagetallen V P B K Meten Meetkunde Verbanden
Vakgebied rekenen
Domein Getallen
Doelgroep PO - VO - MBO - SO
Domeinoverstijgend -
Competentie -
Organisatie ELWIeR Auteur Team Kennisbasis Jaartal 2012 Last modified 20120201

samenvatting: Domein getallen in primair onderwijs

start know

Inleiding
Het referentiekader voor taal en rekenen (Over de drempels, 2008 en definitieve rapport 2009) bestaat uit vier referentieniveaus en vier domeinen. In de niveaus onderscheidt men kwaliteiten: een fundamentele kwaliteit en een streefkwaliteit. Deze kwaliteiten, het zijn er acht in totaal, overlappen elkaar deels (maar niet voor Rekenen). In deze wiki worden de niveaus en domeinen voor rekenen apart beschreven.

referentieniveaus_rekenen.jpg
 • 1F Fundamentele kwaliteit niveau 1
 • 1S Streefkwaliteit niveau 1
 • 2F Fundamentele kwaliteit niveau 2, tevens algemeen maatschappelijk gewenst niveau
 • 2S Streefkwaliteit niveau 2
 • 3F Fundamentele kwaliteit niveau 3
 • 3S Streefkwaliteit niveau 3
 • 4F Fundamentele kwaliteit niveau 4
 • 4S Streefkwaliteit niveau 4


Leeswijzer

 • Wat weten we? eerste 100 karakters van paragraaf 'wat weten we'
 • Voor de praktijk betekent dat eerste 100 karakters van paragraaf 'Voor de praktijk betekent dat'
 • Handreikingen eerste 100 karakters van paragraaf 'Handreikingen'


Wat weten we?
Tussen de vier niveaus in het referentiekader is er sprake van overgangen. Deze overgangen heten drempels. Het zijn cesuren in de ontwikkeling van leerlingen, die ontstaan door overstappen die leerlingen maken binnen het onderwijssysteem. Door het systematisch beschrijven van basiskennis en basisvaardigheden probeert men bij te dragen aan soepele overgangen over deze drempels heen. De fundamentele kwaliteit die men aanduidt als 2F beschouwt men als een noodzakelijke kwaliteit voor het in algemeen opzicht goed maatschappelijk functioneren op het terrein van taal en rekenen. Men is van mening dat de beheersing van de basiskennis en basisvaardigheden die zijn beschreven bij deze kwaliteit voorwaarden zijn voor het functioneren als burger in de samenleving.

Bij rekenen is er voor gekozen de F- en S-niveaus niet te laten samenvallen, zoals het schema suggereert (dus bij rekenen geldt bijvoorbeeld niet dat 1S=2F). Bij rekenen zijn een F-spoor en een S-spoor te onderscheiden; het F-spoor (fundamentele kwaliteit) van functioneel gebruiken en het S-spoor (streefkwaliteit) van formaliseren, generaliseren en abstraheren samengevat met de term verdiepen. Het F-spoor loopt vanaf het basisniveau op 12-jarige leeftijd (1F, fundamentele kwaliteit) naar het burgerschapsniveau op 16-jarige leeftijd (2F, fundamentele kwaliteit), met een mogelijke verbreding of toespitsing naar de leeftijd van ongeveer 18 jaar (3F, fundamentele kwaliteit). Niveau 2F beschouwen we als het niveau dat alle Nederlanders zouden moeten beheersen om op het gebied van rekenen maatschappelijk goed te kunnen functioneren.

Het S-spoor loopt vanaf het streefniveau op 12-jarige leeftijd (1S, streefkwaliteit) naar het streefniveau op 16-jarige leeftijd (2S), met een mogelijke doorloop naar 3S, omstreeks 18 jaar. Dit andere spoor wordt in de bovenbouw van het basisonderwijs door het grootste deel van de leerlingenpopulatie gevolgd, en verzorgt mede de aansluiting bij de wiskundevakken in vmbo TL, havo, vwo en mbo en bij het gebruik van rekenen en wiskunde in andere vakken. We spreken dan over niveaus 1S (streefkwaliteit), 2S (streefkwaliteit) en 3S (streefkwaliteit), die op elkaar aansluiten en die de basisniveaus overlappen. Bij 3S gaat het om het (nieuw voorgestelde) rekendomein van het vak wiskunde A in de havo-bovenbouw of om enkele technische richtingen in het mbo. Bij de overgangen tussen schooltypen stappen leerlingen deels over van het ene spoor naar het andere spoor, bijvoorbeeld van 2S (vmbo TL) naar 3F (mbo-4), maar ook van 2S (vmbo TL) naar 3S (4 havo).

Verwijzingen


Voor de praktijk betekent dat:

Handreikingen

In gesprek

Verwijzingen
Gerelateerde dossiers

Gerelateerde video's

Bijlagen

Links


stop know


Domeinen

Verwijzingen

Persoonlijke instellingen
GOOGLE