Professionele leergemeenschap interdisciplinariteit

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

Achtergrond

De PLG werkt deze Kennisbasis science voor de onderbouw concreet uit, in lesmateriaal en didactische aanpak , voor gebruik in de klas. Deelnemende docenten proberen de materialen uit in de klas. Ervaringen worden ingebracht in de PLG. De leden van het projectteam leveren de PLG deelnemers kennis en voorbeelden uit binnen- en buitenland en becommentariëren geproduceerde materialen. Nadrukkelijk wordt ook gezocht naar de verbinding van de kennisbasis met de examenprogramma’s van de bètavakken.

De Universiteit Utrecht beoogt een PLG te starten over het thema interdisciplinariteit, in aansluiting op de ontwikkeling van de kennisbasis voor de natuurwetenschappelijke vakken, voor de periode 2013-2017. Binnen de PLG wordt relevante literatuur bestudeerd (bijv. de nieuwe Amerikaanse science standards en het PISA 2015 Science Framework) en worden voorbeelden ontwikkeld en uitgeprobeerd met betrekking tot interdisciplinaire denk- en werkwijzen die passen binnen de examenprogramma’s en de nieuwe kennisbasis natuurwetenschappen. Het bèta-breed gebruik van wiskundige inzichten en vaardigheden is daarbij nadrukkelijk een aandachtspunt.

Docenten van de deelnemende scholen dragen bij aan het ontwikkelen en uitproberen van lesmateriaal, observeren elkaar, geven feedback en komen met adviezen. Lerarenopleiders en andere vakdidactici ondersteunen en begeleiden de PLG.

Voorgenomen activiteiten zijn: Expertmeetings, waarin deskundigen de docenten bijpraten over de opbrengsten van het literatuuronderzoek en gediscussieerd wordt over de mogelijkheden voor implementatie van de opbrengsten. Onwikkelbijeenkomsten waarin de opbrengsten worden vertaald in concreet lesmateriaal en concrete leshandelingen. Reflectiebijeenkomsten, waarin de in de praktijk uitgeprobeerde lesmaterialen en leshandelingen worden besproken met suggesties voor aanpassing.

De opbrengsten bestaan uit: Docenten die bekend zijn met inhoud en achtergronden van de interdisciplinaire denk- en werkwijzen die de komende jaren van leerlingen gevraagd zullen worden, zowel in onderbouw als bovenbouw. Docenten die inzicht hebben in toepassingsmogelijkheden van deze denk- en werkwijzen bij andere bètavakken. Voorbeelden en concrete lesmaterialen om met de interdisciplinaire vaardigheden om te gaan en van leerlijnen op scholen voor deze vaardigheden. Een handleiding voor een didactiek voor de genoemde denk- en werkwijzen in de bètavakken. Een didactiek voor het met PLG’s professionaliseren van docenten op interdisciplinariteit. Artikelen hierover komen op de websites van ECENT en ELWIeR. Een structurele versterking en verbreding van het bèta-brede scholennetwerk van JCU/FIsme met een PLG, die de ruimte invult tussen de soms wat vrijblijvende samenwerking die een Bètasteunpunt kan geven en de zeer gerichte invulling die bij het JCU wordt gegeven.


Scholen/instellingen

school/instelling onderwerp
Atheneum College Hageveld
 • natuur en techniek in 1e twee klassen
 • verhoudingen
 • Er wordt al wel gekeken in de onderbouw naar samenwerking op het gebied van verslagen, met een reflectieformulier. Scheikunde is begonnen, kijkt hoe het werkt en dan moet het breder getrokken worden.
 • ondersteuning: ad mooldijk
Christelijk Lyceum Veenendaal
 • werken aan een onderzoeksportfolio
 • vakoverstijgende praktische opdrachten
 • ondersteuning: gjalt prins
De Nieuwste School
 • mentoren en vakdocenten, wie is er nog goed in vakdidactiek?
 • Het idee is om aan te leren in de monovakken en dan toe te passen in een project.
 • ondersteuning: dirk jan boerwinkel (harrie eijkelhof)


Helen Parkhurst
 • Verslagen maken door leerlingen
 • Werkt vooral in de bovenbouw met sk en bi.
 • Doel is uiteindelijk leerlingen op een goede manier aan hun pws te laten werken.
 • ondersteuning; gerald van dijk


O.R.S. Lek en Linge

twee vragen

 • rekenen/wiskunde als ondersteuning in andere vakken, o.a. het gebruik van de verhoudingstabel
 • Zowel voor havo als vwo zijn er nu per vak vertegenwoordigers voor rekenvaardigheden en voor interdisciplinariteit.
 • Leervraag: lukt het om op deze wijze rekenvaardigheid van leerlingen in diverse vakken effectief te ondersteunen
 • 11-3-2015 - Lek & Linge dag voor derdeklassers (over duurzaamheid).
 • Betrokkenheid van de docenten: Ak/Sk/Tk/Bi/Na/Wi/(Ec)
 • Leervraag: lukt het om met deze groep docenten een gezamenlijke dag te organiseren (inclusief voortraject) met afgestemd lesmateriaal

team:

 • Omar Besaril, scheikunde
 • Corine van den Boer, wiskunde
 • Marion Joosting, scheikunde
 • Vincent Jonker, ondersteuning


St Bonifatius College
 • 'DaVinci'- activiteiten (onderzoeksopdrachten met creativiteit)
 • natuurkunde
 • Ook maatwerkuren waarin Wiskundige denkactiviteiten, DAVinci en robotica goed passen
 • ondersteuning: ad mooldijk
HU
 • hermien vossebeld
SLO
 • Berenice MichelsOnderzoek

 • geformuleerd in voorjaar 2014
 1. In hoeverre lukt het docenten om interdisciplinaire denk- en werkwijzen en vaardigheden zodanig te onderwijzen dat leerlingen deze denk- en werkwijzen en/of vaardigheden daadwerkelijk interdisciplinair kunnen gebruiken?
 2. Wat zijn noodzakelijke voorwaarden en activiteiten om het meedoen van enkele docenten uit een school aan een PLG effectief te laten zijn binnen de school, meer dan alleen voor die docenten?
 3. Afhankelijk van de keuzes die docenten en scholen maken met betrekking tot de komende tijd, zal onderzocht worden of de scholen die doelstellingen ook bereiken.

In najaar 2014 zijn bovenstaande vragen verder geconcretiseerd

 • Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren op de scholen gekeken naar de vorm van samenwerking en ook inhoudelijk wat ze doen?
 • Hoe denken docenten over interdisciplinariteit op de scholen?
 • In hoeverre is de PLG ook lerend voor de schoolgemeenschap?
 • In hoeverre Is wat op de scholen gebeurt ook duurzaam (bedoeld en daadwerkelijk)?
 • In hoeverre kan het geleerde op een school overgedragen worden naar andere scholen?

Precisering november 2014

Leervragen vastleggen, deze bevatten:

 • vormaspecten
 • inhoudsaspecten
 • leren van de leerling

Verder meer specifiek:

 • welk probleem gaan we oplossen
 • welk product
 • hoe evalueren we


Literatuur

Verwijzingen

Versies van dit document

 • 20141016, leervragen toevoegen
 • 20140625, alle scholen hebben een opzet voor een eigen onderzoek/ontwikkelingstraject
 • 20131206, wikiteam
Persoonlijke instellingen
GOOGLE