Professionalisering Rijnsweerd 2012

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

Achtergrond

Doelstellingen

 1. Verdere doorontwikkeling van het ‘Ontdeklokaal met ontdekmaterialen’ (science en rekenen-wiskunde)
 2. Ondersteuning bij het gebruik van de methode Topondernemers (didactische achter-gronden)
 3. Professionalisering van de betrokken leerkrachten

1. Verdere doorontwikkeling van het ‘Ontdeklokaal met ontdekmaterialen’

Naast het handarbeid-lokaal heeft men sinds het schooljaar 2011-2012 ook een ‘ontdeklokaal’ ingericht. Hier is veel ruimte gecreeerd voor zelfstandig werk door leerlingen, in een lokaal waar de noodzakelijke materialen onder handbereik zijn:

 • computers met internet
 • een smartboard
 • enkele ‘ontdekkasten’ op het gebied van natuur en techniek
 • de complete methode Topondernemers, met een eigen systeem van materialen, waar men zelf nog het nodige aan toegevoegd heeft ten opzichte van de methode zelf.
 • lego robotica materialen

Kortom, een rijke leeromgeving, waar met enige sturing vanuit de leerkrachten leerlingen alleen of in groepjes kunnen werken aan opdrachten (wel of niet gestuurd vanuit een methode).

De vraag die nu voorligt voor het seizoen 2012-2013 is of het mogelijk is de ‘ontdekkasten’ op het gebied van natuur en techniek nog verder aan te vullen met concrete opdrachten (op het gebied van het menselijk lichaam, duurzaamheid, aardrijkskunde, rekenen, science en techniek). Men wil daarbij de hulp inroepen van het Freudenthal Instituut, expertisecentrum Didactiek van wiskunde/rekenen en natuurwetenschappen (bijv. door het inzetten van stagiairs van de master-opleiding science education).

Het idee is dan dat na afloop van het professionaliseringstraject de aanwezige materialen goed ondersteund zijn met lesmateriaal en in een leerlijn geplaatst zijn, zodat duidelijk blijft (voor leerkracht en leerling) hoe een en ander samenhangt met andere onderwerpen (uit andere lessen en uit de methode Topondernemers).


2. Ondersteuning bij het gebruik van de methode Topondernemers

De methode Topondernemers is ingevoerd in alle groepen (3 t/m 8) in het seizoen 2011-2012 en over het algemeen zijn de ervaringen zeer positief. Leerlingen zijn daadwerkelijk in staat om aan de hand van de opdrachten (alleen, in tweetallen of in groepen) te werken. Dit is overigens ondersteund door een eigen administratie-systeem bij Topondernemers (met een aparte kast, kopieervellen, kisten die bij specifieke opdrachten horen), zodat alle groepen er eenvoudig mee kunnen werken. Verder is een jaarschema afgesproken, zodat er optimaal gebruik gemaakt kan worden van alle materialen zonder dat men dubbel geboekt heeft op materiaal of lokaal.

Voor het schooljaar 2012-2013 wil men graag didactische achtergronden bij het werken met Topondernemers. Het komt er op neer dat sommige opdrachten soms wat meer vragen van de leerling (of een groep leerlingen), maar ook van de leerkracht. Wat moet je allemaal vooraf klaarzetten (doorgelezen hebben, zelf gemaakt hebben e.d.) opdat een optimale ondersteuning tijdens het leerproces van de leerling kan plaatsvinden? Dit zijn didactische overwegingen en het idee is dat dit voor de hoofdonderwerpen van de methode Topondernemers nader in kaart wordt gebracht en dat hier in (professionaliserings)bijeenkomsten aandacht aan wordt besteed:

 • door uitwisseling tussen leerkrachten hoe zij de inzet van bepaalde opdrachten hebben uitgevoerd
 • door een groepje leerlingen te vragen voor een groep leerkrachten een presentatie uit te voeren, opdat nog een keer gecheckt kan worden of de leervragen voldoende tot uitdrukking zijn gekomen en dat er ook daadwerkelijk een leeropbrengst is te meten.
 • door experts te vragen bij de professionaliseringsbijeenkomsten aanwezig te zijn en uitleg/toelichting te geven bij bepaalde onderwerpen/opdrachten.

3. Professionalisering van de betrokken leerkrachten

Het werken binnen het Daltonconcept (met zaken als weektaak, en individuele verantwoordelijkheid bij de leerling), gekoppeld aan de heldere visie op Excellentie, Wetenschap en Techniek (zoals door Dalton Rijnsweerd uitgewerkt in schoolbeleid) legt de lat hoog voor de individuele leerkracht van het team van groep 3 t/m 8. Door nu te investeren in de professionaliteit van de leerkracht op het gebied van de didactiek van Excellentie, Wetenschap en Techniek wordt het mogelijk dat de school een nog rijkere leeromgeving wordt en de individuele leervragen krachtig kan ondersteunen.

Daartoe hebben Daltonschool Rijnsweerd en Freudenthal instituut afgesproken in het najaar van 2012 een viertal bijeenkomsten te beleggen, met als afsluiting een excursie in januari-februari 2013 naar het Universiteitsmuseum, in ieder geval voor de groepen 7 en 8.

De inhoud van de bijeenkomsten zal in overleg worden vastgesteld, per bijeenkomst staat 1 thema centraal en wordt dit uitgewerkt in enkele ontwerp-opdrachten (ter plekke iets maken) en reflectie-opdrachten (kijken naar de oplossingen van bepaalde groepen en daarover discussieren).


Planning professionalisering

Huiswerk vooraf

 • Twee dingen meenemen (1 ding wetenschap en 1 ding techniek)

Bijeenkomst 1 - Onderzoekend en ontwerpend leren

Bijeenkomst 2 - Methode Topondernemers

Bijeenkomst 3 - Toetsing en beoordeling

 • Woensdag 12 december, 13:00 - 15:00
 • Drie leerlingen (groep 7/8) laten hun werkstuk/resultaat zien van een opdracht.
  1. Hoe volg je de ontwikkeling van de leerling als de leerling zich buiten het eigen klaslokaal bevindt
  2. Hoe beoordeel je de ontwikkeling van de leerling?
  3. Hoe rapporteer je de ontwikkeling van het kind?
  4. Hoe stuur je de ontwikkeling van het kind buiten het klaslokaal?
  5. Hoe reflecteer en verbeter je als docent op je eigen functioneren bij gebruik van de methode?
 • Beoordelen onderzoekend en ontwerpend leren (drie verschillende formulieren, n.a.v. de discussie op 14-11)
 • Powerpoint derde bijeenkomst

Bijeenkomst 3,5 - Even wat uitzoeken

 • Donderdag 10 januari 2013, 15:30 - 16:30

We zaten even bij elkaar met zijn vijven, om de laatste bijeenkomst voor te bereiden.

Toptechneut (uit TopTechneut)

 • Robothand
 • Windmolenweg
 • Alarm

Scheikunde/natuur

 • Spaghetti-brug
 • Waterraket
 • Kristallen letter
 • Statische electriciteit (4 proefjes)

Biologie/natuur

 • Vlinders lokken
 • Zaadpapier
 • Magnetisch kompas maken

Afspraak:

Bijeenkomst 4 - Allerlei

 • Woensdag 13 februari 2013, 13:00 - 15:00
 • Het topondernemers-lokaal verder ingericht
 • We gaan met elkaar enkele leskisten inrichten

Toelichting

Als we het op onze school hebben over excellente leerlingen, dan gaan we niet uit van meer- of hoogbegaafde kinderen, maar we gaan uit van de begaafdheid van ieder kind. Ieder kind is in meer of mindere mate begaafd, meer of anders en iedere leerling moet met zijn individuele begaafdheid uit de voeten kunnen, op welk niveau dat kind dan ook opereert. IQ is geen criterium, motivatie wel.

We werken met een weektaak. Die is flexibel en kan desgewenst efficiënt worden ingevuld, waardoor tijd overblijft voor extra vakken. Deze vakken zijn aangepast aan de specifieke leervraag van de leerling in overleg met de leerkracht. Er is op school een breed scala aan materialen en mogelijkheden waaruit gekozen kan worden. In de weektaak worden afspraken tussen leerkracht en leerling vastgelegd. De leerlingen werken alleen, in tweetallen of in groepjes met elkaar samen.

Bijna alle kinderen zijn van nature onderzoekend van aard en hebben de behoefte daarmee te werken. De reguliere methodes zijn wat ons betreft hiertoe te weinig toereikend. Daarin is alles teveel vastgelegd. Daarom hebben we binnen school gezorgd voor een grote uitbreiding van materialen, methodes en taken die als extra vakken kunnen worden ingezet. Er is een nieuw ontdeklokaal met ontdekmaterialen en de methode Topondernemer waaraan kinderen zelf nog uitbreidingen hebben toegevoegd. Er kan gebruik gemaakt worden van natuurkisten, touchscreens en een Kunstkabinet. Ook hebben we Roboticamaterialen van Lego (Mindstorms). Samen met de omgeving van de school (tuinen, fruitbomen en slootwater) proberen we zoveel mogelijk aan de nieuwsgierigheid van kinderen tegemoet te komen door o.a. het laten uitvoeren van natuur- en kunstprojecten. Onze kinderen leren vanaf groep 1 te werken aan hun probleemoplossend vermogen en aan het stellen van eigen leervragen. Niet alleen wordt gestimuleerd na te denken over wat je wilt weten, maar vooral ook waarom je het wilt weten en hoe je aan de kennis kunt komen die je nodig hebt. Al dit extra werk wordt geïntegreerd in de weektaak, gecontroleerd en net zo zwaar beoordeeld als de reguliere taken.

Inhoudelijk moet bouw overschrijdend worden gewerkt. Dat betekent dat de kennisoverdracht oplopend, maar in één lijn moet zijn. Leerlingen uit verschillende bouwen kunnen met elkaar samenwerken. Een leerling uit bijvoorbeeld de middenbouw kan dus met een leerling uit de bovenbouw aan hetzelfde onderwerp werken. Verschillende talenten en werkwijzen vullen elkaar aan.

Wij hebben nadrukkelijk niet gekozen voor plusklassen. Wij bekleden daarin op het gebied van excellentie een uitzonderingspositie binnen het basisonderwijs. Wij zijn echter van mening dat iedere leerling op zijn eigen manier en in zijn eigen tijd moet kunnen werken aan zijn leervragen. Dit geldt voor alle leerlingen, niet alleen voor een selecte groep. Zij moeten allen de kans krijgen gebruik te maken van hun specifieke denk- en werkwijze. Ze worden betrokken bij hun eigen ontwikkelingstraject. Ook de begeleiding daarvan moet individueel gericht zijn. Kinderen leren op diverse manieren. Wij proberen condities te scheppen waaronder ieder kind het optimale uit zijn eigen interesse, creativiteit en vaardigheden kan halen.

Dit vraagt ook wat van de professionaliteit van de leerkracht. Binnen het team leven dezelfde eigenlijk dezelfde vragen als bij de leerlingen. Hoe herken je de behoefte van een leerling, en hoe kom je samen tot een uitdagende weektaak? Waar liggen de leervragen van de leerling? Hoe bied je een optimale ondersteuning tijdens het leerproces? Om dit professionaliseringstraject vorm te geven is onze school een afspraak aangegaan met het Freudenthal instituut (http://www.fisme.science.uu.nl/fisme/nl/ ). Een aantal leerkrachten, evenredig verspreid over de bouwen, zal in het najaar van 2012 een aantal coachingbijeenkomsten volgen op het gebied van de didactiek van Excellentie, Wetenschap en Techniek. Ook voor ons als leerkrachten geldt dat wij moeten ontdekken!

Gerelateerde onderzoeken

Twee onderzoeken lopen ook op Rijnsweerd in het najaar van 2012.

Vaardigheden Lijst Onderzoeken en Ontwerpen (VLOO)

Vanuit COLUU wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van een LVS voor wetenschap en techniek, o.a. in samenwerking met de CED-groep. Hiervoor moet een observatie-instrument worden ontwikkeld, en dat wordt uitgetest op Rijnsweerd

Attitudevragenlijst

Onderzoek naar de attitude van leerkrachten ten opzichte van Wetenschap&Techniek d.m.v. een vragenlijst (vooraf en achteraf ten opzichte van de professionaliseringscursus).


Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE