Panama

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

  • Panama (Pedagogische academie nascholing mathematische activiteiten)
  • Doel: samenwerking ten behoeve van het reken-wiskundeonderwijs
  • Doelgroep: Panama richt zich op de organisatie en uitvoering van scholingsactiviteiten voor opleiders, begeleiders, rekenspecialisten, leraren basis- en speciaal onderwijs en andere groeperingen in de verzorgingsstructuur ten behoeve van het reken-wiskundeonderwijs.
  • Inhoud: de Panama conferentie die jaarlijks wordt gehouden in januari, de Panama opleidersdag die jaarlijks wordt gehouden in oktober, het uitgeven van de Panama Post, 'Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk'

Achtergrond

Het Panama-project is een netwerk dat tal van scholingsactiviteiten organiseert voor mensen die zijn betrokken bij het primair onderwijs. Panama richt zich op leraren basisonderwijs, lerarenopleiders rekenen-wiskunde & didactiek, begeleiders, ontwikkelaars van reken-wiskundeonderwijs en onderzoekers.

Panama is een netwerkproject voor alle betrokkenen bij het vakgebied rekenen-wiskunde in het primair onderwijs en het vakgebied rekenen-wiskunde & didactiek op de pabo en de opleiding tot onderwijsassistent. Het werkterrein van Panama bestaat uit een ruime variëteit aan beroepsgroepen: pabo/docenten, docenten aan de opleidingen tot onderwijsassistent, schoolbegeleiders en onderwijsadviseurs, onderzoekers en ontwikkelaars, inspecteurs, auteurs en uitgevers, leraren basisonderwijs, intern coördinatoren, rekencoördinatoren en directies. Het zwaartepunt ligt bij de opleiders, begeleiders en onderzoekers. Panama biedt een platform voor het uitwisselen van deskundigheid, ervaringen en ideeën. De activiteiten die Panama organiseert, zijn gericht op het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van goed reken-wiskundeonderwijs, waaronder mede wordt verstaan de implementatie van nieuwe kennis over en ontwikkelingen van reken-wiskundeonderwijs in de praktijk van het primair onderwijs. Binnen de activiteiten van Panama wordt nadrukkelijk ruimte geboden voor een open en kritische dialoog tussen verschillende visies. Panama betrekt daartoe tal van relevante invalshoeken en ontwikkelingen in haar activiteiten, zoals vakinhoudelijke, vakdidactische, leerpsychologische, algemeen-onderwijskundige en maatschappelijke perspectieven.

Draagvlak

Panama onderhoudt - onder andere via de Panama-adviesgroep - nauwe contacten met FIsme, SLO, Cito, Inspectie, de Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken-Wiskunde Onderwijs (NVORWO) en het Expertisecentrum Lerarenopleidingen Wiskunde en Rekenen (ELWIeR). In deze adviesgroep hebben ook vertegenwoordigers van opleiders, begeleiders, en primair onderwijs zitting. Dankzij deze brede samenstelling heeft Panama een goed overzicht op actuele ontwikkelingen in de verschillende werkvelden.

Doelen

  • Panama vormt een bindend element ten aanzien van het totale reken-wiskundeonderwijs in Nederland. Panama draagt bij aan en stimuleert de uitwisseling van deskundigheid, onderzoeken, ervaringen, en ideeën betreffende reken-wiskundeonderwijs
  • Panama stimuleert de dialoog tussen verschillende visies en doelgroepen
  • Panama is alert op nieuwe ontwikkelingen binnen het reken-wiskundeonderwijs (en in bredere zin binnen het primair onderwijs) en draagt bij aan het bekend geraken, de bediscussiëring, bestudering en evaluatie van deze ontwikkelingen
  • Panama heeft een professionaliseringsfunctie; Panama ondersteunt de verschillende doelgroepen ten behoeve van hun (verdere) eigen professionalisering op het gebied van rekenen/wiskunde

Verwijzingen


Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE