PWN Onderwijs

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

(Doorverwezen vanaf PWN Onderwijscommissie)
Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

 • Commissie van het Platform Wiskunde Nederland
 • Voorheen de Nederlandse Onderwijs Commissie Wiskunde (NOCW), vandaar ook wel de naam PW-NOCW
 • Taken
  • strategisch beleid ontwikkelen, sturen en stimuleren op het gebied van wiskundeonderwijs (de gehele doorgaande lijn; met veel aandacht voor de schakelpunten)
  • belangenbehartiging van docenten rekenen en wiskunde van voorschools tot en met tertiair onderwijs
  • aanspreekpunt en platform voor publieke discussies
  • kwaliteitsborging
 • http://www.platformwiskunde.nl/onderwijs.htm


Achtergrond

 • website, juli 2014

De OC heeft vertegenwoordigers uit alle sectoren van het wiskunde-onderwijs, van primair tot en met hoger onderwijs. Zij heeft als doelstelling optimale voorwaarden te creëren voor goed wiskunde-onderwijs over dit gehele spectrum. De kern van de activiteiten van de OC is niet uitvoerend, maar signalerend, problematiserend, onderzoekend en adviserend, en wel in die volgorde. Signalerend: De OC kan signalen zelf registreren dan wel geattendeerd worden op “kwesties” of ontwikkelingen door derden, zoals de NVvW, het KWG of het ministerie. Problematiserend: De OC kan de signalen problematiseren door het formuleren van algemene of contextgebonden probleemstellingen. Alvorens nader onderzoek te doen zal er met relevante partijen overeenstemming moeten zijn over de probleemstelling in relatie met de observaties en signalen. Onderzoekend: De OC is het platform bij uitstek dat onderzoek kan (laten) doen naar gesignaleerde problemen in het wiskunde-onderwijs. Adviserend: De OC is niet een uitvoerende partij. Resultaten van onderzoek zullen met de geëigende instanties moeten worden gecommuniceerd. De OC van PWN kan op basis van de onderzoeksresultaten adviseren over aanpak van de gesignaleerde problemen.


Op het ogenblik (2014) hebben de volgende thema's de aandacht van de commissie PW-NOCW: Nascholing van docenten: In verband met de komst van de nieuwe HAVO/VWO eindexamenprogrammas wiskunde in 2015 is de commissie betrokken bij de zogenaamde Google-leergang wiskunde, waarvan de resultaten beschikbaar gesteld zullen worden aan het onderwijsveld. Belangrijke schakel hierin zijn de vaksteunpunten Wiskunde (link). Binnen het kader van de PW-NOCW wordt tussen hen regelmatig overleg gevoerd. In het recente verleden is onder auspicien van PW-NOCW een pilot nascholing op schoollocaties met alumni lerarenopleiding UvA/HvA gehouden met als doel professionele uitwisseling binnen scholenclusters, community-vorming.

Onderzoek: Afgelopen jaar (in 2012/13) is in opdracht van de commissie een onderzoek gedaan naar de hoeveelheid tijd besteed aan wiskunde in ons omringende landen, met een vergelijking met de Nederlandse situatie op het niveau van de bovenbouw HAVO/VWO. De commissie wil dit onderzoek uitbreiden. Daarnaast is er nog een aantal andere thema's bijbvoorbeeld aansluitingsproblematiek op diverse niveau's (bijv VMBO-t naar HAVO, MBO naar HBO).

Wiskunde C en D dag: De commissie verleent steun, zowel actief als financieel, aan de organisatie van een jaarlijkse themadag Wiskunde C en D. Dit jaar is deze dag bezocht door ongeveer 150 docenten.

Wiskunde D: De commissie voert overleg met diverse instanties om te onderzoeken of aanbieden van Wiskunde D-onderwijs mogelijk is door 'leren op afstand'. De bedoeling is dat dit ook scholen kan overhalen dit vak aan te bieden, ook als ze slechts een klein aantal Wiskunde D leerlingen heeft. Tevens streeft de commissie ernaar om Wiskunde D op de PWN-website te faciliteren.

Permanente Curriculumcommissie: Een commissie met als taak het monitoren en signaleren van ontwikkelingen in het voortgezet wiskunde-onderwijs, gevolgd door eventuele actie tot bijsturing. De wenselijkheid van een dergelijke commissie behoort tot de aanbevelingen uit het eindrapport van de commissie cTWO. Komend jaar wordt deze vormgegeven.

Geschiedenis (NOCW)

De Nederlandse Onderwijs Commissie voor de Wiskunde (NOCW, opgericht in 1954, opgegaan in de Onderwijscommissie van PWN in 2013) was een gezamenlijke commissie van het Wiskundig Genootschap en de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren. Door het geven van beleidsadviezen en reacties op beleidsnota's streefde men naar verbetering van het wiskundeonderwijs in Nederland. Verder stimuleert ze het enthousiasme en de belangstelling van kinderen voor wiskunde door recreatieve acties te steunen. De Wiskunde Olympiade, de Wiskunde Alympiade, de jaarlijkse Kangoeroe-wedstrijd, het wiskundetijdschrift Pythagoras, de actie Vierkant voor Wiskunde met zijn wiskundekampen, clubs en doeboekjes en de jaarlijkse Nederlandse Universitaire Wiskundecompetitie worden onder auspicien van de NOCW georganiseerd. (Zie recreatieve en educatieve wiskunde.)


Verwijzingen

Versies van dit document

 • 20160605, update
 • 20140706, update
 • 20070831, wikiteam
Persoonlijke instellingen
GOOGLE