Meetkunde (brugproject)

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken
KNOW Rekenen po en s(b)o Rekenen vo
Getallen Verhoudingen, Procenten, Breuken en Kommagetallen V P B K Meten Meetkunde Verbanden
Vakgebied rekenen
Domein Meetkunde
Doelgroep PO - VO - MBO - SO
Organisatie ELWIeR Auteur Team Kennisbasis Jaartal 2012 Last modified 20120201
start know

Inleiding
Meetkunde komen we overal tegen. Bij deelname aan het verkeer, sport, spel en dans, kunst, inrichting van de woning, bouwen en knutselen, bij het opruimen, bij het begrijpen van telefonie en waterleiding, bij logistiek, of bij het begrijpen van lucht- en ruimtevaart… Overal spelen meetkundige inzichten en activiteiten een rol.

Bij logistiek gaat het om ‘de juiste dingen, op de juiste tijd, op de juiste plaats, in de juiste hoeveelheden tegen optimale kosten’ (wikipedia). Voor het vinden van evenwicht tussen al deze logistieke factoren is meetkunde nodig, bijvoorbeeld kennis van vormen en formaten voor het bepalen van het juiste verpakkingsmateriaal passend in de verscheidenheid van magazijnrekken. Hetzelfde geldt in bijvoorbeeld de wegenbouw, bij het ontwerpen van een klaverblad.

In het verkeer speelt meetkunde een rol zoals bij routes en routebeschrijvingen. In een routebeschrijving wordt zo eenduidig mogelijk weergegeven welke richtingen gevolgd kunnen worden, bijvoorbeeld: 'ga na 500 meter rechtsaf’. Routebeschrijvingen worden in veel situaties gebruikt, onder meer om de kortste weg te wijzen naar een evenement, de makkelijkste route naar een vakantiebestemming of de mooiste route voor een recreatieve fietstocht.

Het nadeel van de moderne navigatiesystemen is dat deze routebeschrijvingen al snel onbruikbaar worden, als er door een obstakel of anderszins van de voorgeschreven route af-geweken moet worden. Dan komt het toch weer aan op het eigen meetkundig inzicht om een alternatieve route te bepalen.


Leeswijzer

  • Wat weten we? eerste 100 karakters van paragraaf 'wat weten we'
  • Voor de praktijk betekent dat eerste 100 karakters van paragraaf 'Voor de praktijk betekent dat'
  • Handreikingen eerste 100 karakters van paragraaf 'Handreikingen'

Wat weten we?
Bij meetkunde gaat het onder meer over de plaats van objecten in de ruimte, richting van kijken en bewegen, routes, netwerken (telefoonnet, wegennet, waterleiding), vertakte vormen, de plaats van objecten ten opzichte van elkaar, zoals 'tegenover elkaar' en (spiegel)symmetrie, vlakke en ruimtelijke figuren, patronen, vormen zoals lijn(stuk), cirkel, vierkant, rechthoek of driehoek en de eigenschappen van vormen, hoe vormen zijn samengesteld uit andere vormen, het afbeelden (projecties) van ruimtelijke vormen in het platte vlak, en het vergroten en verkleinen van vormen en afbeeldingen (zoals even groot, of niet even groot maar dezelfde vorm). De kennisgebieden van meetkunde zijn in te delen naar ervaren, verklaren en verbinden (De Moor e.a., 1997; Van den Heuvel-Panhuizen & Buijs, 2004; Gravemeijer e.a., 2007).

Verwijzingen

Overzichtsartikel over de betekenis van meetkunde voor de basisschool
Dit boek beschrijft de leerstofonderdelen meten en meetkunde voor de bovenbouw van de basisschool. De leerstofkeuzes worden beargumenteerd vanuit de rol die meet- en meetkundekennis in het dagelijkse leven speelt. Ook wordt rekening gehouden met wat leerlingen in het voortgezet onderwijs aan kennis nodig hebben. Dit boek biedt leerkrachten in het basisonderwijs, studenten en docenten aan de lerarenopleiding basisonderwijs, onderwijsbegeleiders en onderzoekers een houvast bij het reken- en wiskundeonderwijs in de leerstofgebieden meten en meetkunde.
Jonge kinderen leren meten en meetkunde hoort bij het eerder verschenen Jonge kinderen leren rekenen. De serie 'Jonge kinderen leren' geeft een beschrijving van het reken-wiskundeprogramma voor de groepen 1 tot en met 4 van de basisschool. Het boek laat het onderwijsleerproces zien dat kinderen doormaken op het gebied van meten en meetkunde. Het opent voor de lezers de wereld van het gebruiken van wiskunde om onze fysieke omgeving te begrijpen.

Voor de praktijk betekent dat:
De organisatie en het ordenen van het huishouden vraagt meetkundige inzichten en activiteiten. Denk hierbij aan het inrichten, opruimen, (ver)bouwen en knutselen in huis. Hierbij spelen meetkundige aspecten als oriënteren, lokaliseren, projecteren en redeneren een rol. Datzelfde geldt in de bouw, techniek en andere beroepen en activiteiten waarbij het gaat om construeren, ontwerpen en opbouwen.

Bij sport, spel en dans worden eigen bewegingsmogelijkheden (snelheid en richting) en die van anderen ingeschat, bijvoorbeeld bij voetbal, handbal, het spelen van verstoppertje en het uitvoeren van de Zwanendans (Meester, 1991). Dit geldt ook in de virtuele werkelijkheden van moderne computerspellen. Bij kunst en architectuur speelt bovendien het esthetische aspect van meetkunde. Spiegelingen en andere meetkundige transformaties op vlakke en ruimtelijke figuren in allerlei patronen worden daarin uitvoerig gebruikt, bijvoorbeeld bij de vlakvullingen, patronen en ‘onmogelijke figuren’ van Escher en geometrische figuren in bijvoorbeeld Islamitische kunst.

Over het leren van meetkunde in praktische settings (o.a. sport)

Handreikingen

In gesprek

Verwijzingen


Verwijzingen

Gerelateerde dossiers

Gerelateerde video's

Bijlagen

Links


stop know

Verwijzingen

Persoonlijke instellingen
GOOGLE