LPBO

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

  • Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs
  • Doel:
    • Op basis van ontwikkelingen in het onderwijs vaststellen welke onderwijsberoepen te onderscheiden zijn, welke competentieprofielen daarbij horen, en voor welke onderwijsberoepen of werkzaamheden in regelgeving bekwaamheidseisen zouden moeten worden vastgelegd.
    • Op verzoek van de minister bij voorrang uitspraken doen over actuele onderwerpen met betrekking tot de onderwijsberoepen, de competentieprofielen en de bekwaamheidseisen.
    • Periodiek de werking van de bekwaamheidseisen (laten) beoordelen en tenminste eenmaal per zes jaar vaststellen of er reden is voor herijking van de bekwaamheidseisen en zo dat het geval is daartoe opdracht geven aan de desbetreffende commissie per onderwijsberoep.
  • Opgeheven op 1-1-2011

Achtergrond

Kort na het bereiken van het Convenant LeerKracht van Nederland in april 2008, heeft het Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs (LPBO), opgericht in 2005, zijn rapport Erkenning van excellentie: naar niveaudifferentiatie aangeboden. In dit rapport stelt het LPBO dat er twee typen leraren kunnen worden onderscheiden: de startbekwame en de excellente leraar. De startbekwame leraar voldoet aan de vastgestelde bekwaamheidseisen. Voor de excellente leraar moet een apart competentieprofiel worden onderscheiden. Dit niveau bereiken leraren door een combinatie van praktijkervaring en door het verbeteren van eigen handelen in relatie tot het leren en de leeropbrengsten van leerlingen. Scholing is hierbij van groot belang.

Bekwaamheidseisen

Door invoering van de Wet BIO hebben lerarenopleidingen te maken met de aan deze wet gerelateerde bekwaamheidseisen. In 2008 geeft de staatssecretaris de opdracht (aan LPBO) te onderzoeken hoe de bekwaameidseisen doorwerken in de programmering van de lerarenopleidingen. In mei 2010 publiceert de LPBO het rapport 'Bekwaamheidseisen in de lerarenopleiding. Referentiekader voor curriculum en toetsing' met een zeer belangrijk detail in de samenvatting: 'Opvallend is dat alle lerarenopleidingen behoefte hebben aan verdere uitwerking van de vakinhoudelijke bekwaamheid'

Opheffing

  • Uit de brief van de staatssecretaris (zomer 2010):

De voorzitter van het LPBO deelt mijn zienswijze dat vanwege de voortschrijdende inzichten en nieuwe ontwikkelingen in de afgelopen jaren het initiatief voor herijking en ontwikkeling van de bekwaamheidseisen voor de onderwijsberoepen meer en dichter bij de beroepsgroepen zelf moet liggen, om hiermee met name de professional governance te versterken. Dit sluit aan bij het ambitieniveau van de nieuwe coöperatie voor leraren, die zal voortkomen uit een transformatie van de huidige SBL, maar ook bij de organisaties van andere onderwijsberoepen, waaronder de schoolleiders.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE