Ieder kind heeft recht op gedifferentieerd (speciaal) rekenonderwijs

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

  • Ieder kind heeft recht op gedifferentieerd (speciaal) rekenonderwijs.
  • Supervisie: Van Luit, J.E.H., Kroesbergen, E.H., & Leseman, P.P.M.
  • 2011-2015

Achtergrond

De ontwikkeling van passende rekenvaardigheid bij alle, dus ook zwakke, rekenaars in basis- en speciaal (basis)onderwijs is bedoeld om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar verbetering van het rekenwiskundeonderwijs. Er zijn grote verschillen tussen kinderen, niet alleen qua competenties en gedrag, maar ook qua wijze waarop ze het onderwijsleerproces doorlopen. Vooral voor kinderen die niet goed kunnen leren is het duidelijk: het leren hangt af van de kwaliteit van de leraar(en). Een van de vaardigheden die van leraren wordt verwacht is hun vermogen tot differentiatie van groep 1 t/m 8. In dit onderzoek wordt het design bepaald door vergelijking tussen drie cohorten: experimentele groep 1 die het rekenverbetertraject mede invulling geeft en implementeert, experimentele groep 2 die het uitgewerkte plan gedurende een jaar volledig uitvoert en een controlegroep die het rekenonderwijs verzorgt zoals gebruikelijk. De meest geëigende instructievormen zullen toegesneden worden op drie groepen leerlingen (afgeleid uit de scores die ze gemiddeld behalen op ‘UGT-R’ of Cito LOVS rekenenwiskunde): een groep leerlingen met een A- of hoge B-score, met een C- of lage B-score en met een E- of D-score. Uiteraard wordt niet alleen naar niveau ingedeeld, maar ook naar de instructiebehoefte per leerling. Doel is dat de leraar haar instructiecapaciteit adequaat leert verdelen over deze drie groepen leerlingen. Ze wordt daartoe getraind in kennisverwerving over bijvoorbeeld kenmerken die veel zwakke rekenaars gemeenschappelijk hebben, zoals beperkte informatieverwerking en instructiebehoefte, maar ook over de mogelijkheden waaronder goed presterende leerlingen het meest worden uitgedaagd, zoals verdiepings- en verrijkingsstof en compacting.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE