ICT en toetsing

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

We bedoelen hier met toetsing zowel informele als tussentijdse toetsing en beoordeling, bijvoorbeeld met hulp van een leerlingvolgsysteem (LVS), als formele eindtoetsing (eindtoets basisonderwijs, rekentoets vo, examen rekenen mbo).

Voor het basisonderwijs is de rol van ICT bij toetsing vooralsnog beperkt tot gebruik van het LVS. De formele rekentoetsen, zoals de cito-eindtoets, worden nog voornamelijk op papier afgenomen. De scoring is wel geautomatiseerd. Verder speelt de rekenmachine in principe bij toetsing geen rol.

De invoering van de digitale toetsen en examens voor rekenen in het vmbo en mbo is thans (2012) in volle gang, de eerste officiële afname vindt plaats in schooljaar 2013-2014. Scholen bereiden zich daarop voor en doen vanaf 2011 mee aan pilots met deze digitale toetsen, die afgenomen worden in examentester. Dit is een digitale toetsomgeving van het Cito, die ook gebruikt wordt voor digitale centrale examens bij diverse vakken (waaronder wiskunde in vmbo) in het voortgezet onderwijs. Naast de officiële (pilot)toetsen en examens voor rekenen in vo en mbo zijn er ook methodegebonden rekentoetsen. Hierbij zien we verschillende vormen: er zijn zowel digitale als papieren toetsen. Veel rekenmethodes voor mbo brengen ook een -meestal digitale- instaptoets op de markt om op eenvoudige wijze een inschatting van het rekenniveau van de leerling/deelnemer te kunnen maken. Rekenmethodes zullen naar verwachting hun eigen toetsen meer en meer gaan aanpassen aan de officiële voorbeeldtoetsen. Dat kan betekenen dat de toetsen merendeels digitaal gaan worden aangeboden, zodat ze lijken op de uiteindelijke verplichte toetsen. Inmiddels staat vast dat bij de afname van de officiële rekentoetsen vo en de centraal ontwikkelde rekenexamens (mbo) er bij een aantal van de opgaven geen en bij een ander deel wel een rekenmachine beschikbaar is. Deze rekenmachine is ingebouwd in de software. Deze keuze is een logisch gevolg van de uitgangspunten die verwoord zijn in het Referentiekader rekenen.


toetsen.jpg

Achtergrond

De trend is dat steeds meer officiële toetsing van rekenen met behulp van ict wordt uitgevoerd. De belangrijkste voorbeelden zijn thans de Rekentoets vo en het examen rekenen mbo. Vooralsnog zullen beide toetsen (allebei onder verantwoordelijkheid van CvE en concreet geproduceerd door Cito) worden afgenomen met behulp van de computer.

Er valt zeker iets af te dingen op deze wat beperkte kijk op het toetsen van rekenvaardigheden. De misvatting zou namelijk kunnen ontstaan dat je pas in staat bent tot het tonen van rekenvaardigheden als je achter een computer aan opgaven werkt. Het toetsen van rekenen in echte toepassingssituaties of in grotere open problemen blijft bij de huidige digitale toetsing buiten beeld. Een ander nadeel is dat met de huidige software uitsluitend het antwoord (door de computer) beoordeeld wordt en niet de aanpak en uitwerking. Zeker bij complexe opdrachten kan een kleine verschrijving of rekenfout grote gevolgen hebben.

Het is een feit dat leerlingen in vo en mbo thans voorbereid worden op digitale rekentoetsen. Dat betekent extra aandacht voor de specifieke ict-vaardigheden die daar bij horen, zoals het gebruik van de in de toetsprogrammatuur ingebouwde rekenmachine, de wijze van invoer van antwoorden (denk aan format van decimale getallen, speciale tekens, afronding, maataanduiding etc.). De invoering van digitale examens betekent overigens niet dat al het rekenwerk ook op de computer moet gebeuren, de kandidaten mogen voorlopig gewoon kladpapier gebruiken om hun berekeningen op te maken. In een toekomstig product zou wellicht een 'kladblok' ingebouwd kunnen zijn, evenals de mogelijkheid om naast antwoorden ook andere aspecten automatisch te beoordelen.


examentester.jpg

Voorbeeldexamens voor 2F en 3F zijn gepubliceerd bij de CvE

PO

De verwachting is dat de komende jaren ICT ingezet zal gaan worden voor de toetsing van rekenvaardigheden. De rekenmethodes hebben steeds meer digitaal materiaal, o.a. voor toetsing en de digitale versie van het LOVS (leerlingvolgsysteem van het Cito) krijgt steeds meer gebruikers. Het lijkt een kleine stap om vanuit dergelijke systemen de uiteindelijke eindtoetsing (en ook Entree-toetsen en andere toetsen) op de computer af te nemen.

Een waarschuwing is op zijn plaats. De huidige generatie toetssoftware (ook pakketten als WinToets en Questionmark Perception) heeft een beperkte set van invoer- en verwerkingsmogelijkheden. Dit betekent een verschraling ten opzichte van de mogelijkheden van papier. Natuurlijk is er wel het voordeel van het automatisch nakijken. In beide gevallen (met en zonder computer) is het aan de leerkracht om adequaat te reageren op eventuele achterstand bij de leerling.

VO

In het vo zien we bij de wiskundemethodes al langer een ontwikkeling waarbij naast het boek allerlei online oefenmodules en -omgevingen worden aangeboden. Nu het rekenen als een apart onderwerp met bijbehorende toetsing in het vo is geïntroduceerd brengen de uitgevers van wiskundemethoden afzonderlijke materialen voor rekenen op de markt. Dit zijn meestal (papieren) boeken, met in veel gevallen daarnaast ook digitale oefenmodules die extra oefenstof en meestal ook rekentoetsen bevatten, bijvoorbeeld digitrainers bij Moderne Wiskunde Rekenen van Noordhoff. Ook de digitale wiskunde oefenomgeving DWO van het Freudenthal Instituut, die van oorsprong is ontwikkeld voor wiskunde wordt in toenemende mate ingezet voor rekenen. In de DWO zijn oefeningen en toetsen voor rekenen beschikbaar en worden de resultaten van de leerlingen worden bijgehouden.

Naast deze rekenmaterialen van de uitgevers van wiskundemethoden, komen er ook in toenemende mate nieuwe digitale rekenmethodes op de markt. Een voorbeeld is de methode Got It?! van Thieme Meulenhoff. Deze volledig digitale methode bevat ook toetsen en een leerlingvolgsysteem. Een ander voorbeeld zijn de digitale rekentoetsen ontwikkeld door het APS

In het vo worden ook digitale rekenmethodes en toetsen gebruikt die van oorsprong ontwikkeld zijn voor het mbo. Dit is mogelijk omdat de referentieniveaus rekenen de onderwijssectoren overstijgen: zo is referentieniveau 2F zowel vereist in vmbo als in mbo niveau 2 en 3 en niveau 3F geldt voor mbo niveau 4 en havo en vwo. Voorbeelden hiervan zijn de online methode Rekenblokken met bijbehorende digitale toetsen van Malmberg en de Rekenniveautoets (RNT) van Deviant.

Daarnaast zijn er ook ontwikkelingen op het gebied van leerlingvolgsystemen (o.a. het VAS van het Cito). Deze zullen verder groeien vanwege online mogelijkheden. Overigens zullen daar ook nieuwe aanbieders komen.

MBO

Vanwege het feit dat toetsing van rekenvaardigheden rond 2009/2010 geïntroduceerd is in het mbo en er weinig traditie was op dat moment (behoudens Gecijferd.nl en enkele andere aanbieders die al digitaal georiënteerd zijn) heeft een snelle ontwikkeling in het mbo er voor gezorgd dat er thans meerdere aanbieders zijn, die op het gebied van toetsing ook een aanbod hebben gecreëerd.

Wat betreft toetsing is er aanbod van diverse uitgevers, o.a.

Voor de normering van de niveaus van deze toetsen is nog geen landelijke standaard.

Producten en onderzoek

Concrete producten op het gebied van rekenen met verantwoording (artikel)

Product

Omschrijving

Artikel direct

Artikel indirect

PO

VO

MBO

APS Rekentoets 2F

Toetsen rekenen voor het vo (vmbo) en mbo VO MBO

ExamenTester

Landelijk verplichte toetssoftware (cito) refworks.jpg Wijers, 2007,refworks.jpg Wijers, 2009; refworks.jpg Kruijver, 2007 VO MBO

Hot Potatoes

Eenvoudige toets-software refworks.jpg Wijers, 2007 VO MBO

Rekenblokken Instellingsexamen

Toetsen rekenen voor het vo (vmbo) en mbo VO MBO

Rekenniveau toets (RNT)

Toetsen rekenen voor het vo (vmbo) en mbo refworks.jpg Wijers, 2007 VO MBO

TOA (bureau ICE)

Toetsen rekenen voor het vo (vmbo) en mbo refworks.jpg Wijers, 2007 MBO

Verwijzingen


Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE