Elwier en Ecent

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

 • Samenwerkende lerarenopleidingen wiskunde/rekenen en natuurwetenschap/techniek
  • Periode II - 1-1-2015 - 1-1-2018
  • Periode I - 1-8-2012 - 1-8-2015
  • In de periode 2006-2012 was er sprake van twee afzonderlijke expertisecentra
 • Doel
  • landelijke afstemming en regie w.b. vakdidactisch onderzoek en curriculum-ontwikkeling ten dienste van de kwaliteit van de opleidingen en de ontwikkelingen van de kennisbases.
  • duurzame samenwerking tussen hogescholen en universiteiten (en derden) w.b. de lerarenopleidingen Wiskunde/Rekenen en Science, zowel pabo als 2e/1e graads.

Achtergrond

Vanuit een centrale behoefte voor duurzame samenwerking w.b. lerarenleidingen wiskunde/rekenen en science zijn twee landelijke consortia ontstaan:

 • Expertisecentrum Wiskunde en Rekenen voor de lerarenopleiding (ELWIeR)
 • Expertisecentrum voor Lerarenopleidingen Natuurwetenschap en Techniek (Ecent)

In de periode 2006-2012 waren er totaal acht Expertisecentra lerarenopleiding.


Afspraken 2015-2018

Gemaakt op 29 januari 2015 (stuurgroep elwier/ecent: HU, iPabo, SLO, U-Twente, UU). Definitief vast te leggen in juni 2015 (volgende stuurgroep vergadering)

 1. Primaire opdracht blijft de lerarenopleiding, maar met oog voor de verbinding w.b. initiatieven zittende docenten/leerkrachten.
 2. Continuering van de leergemeenschappen voor 2e en 1e graads van ELWIeR (SLW en Vadiwulo) en Ecent, met natuurlijk veel aandacht voor de discussie over de Kennisbasis van elk vak.
 3. Gezamenlijke initiatieven om vakdidactisch onderzoek goed/beter geschraagd te krijgen in NL (zie ook het rapport van PWN op dit vlak).
 4. Continuering van de ELWIeR Onderzoeksgroep van de pabo-wiskunde
 5. Afstemming over gezamenlijk beleid met opleidingsdirecteuren via Lobo en ADEF
 6. Voor 2016 een gezamenlijke conferentie (die zich waarschijnlijk dan vooral zal richten op het 2e/1e graads gebied, maar wel in afstemming met Panama Conferentie en OJW- en N&T-conferenties)
 7. Heldere verbinding houden met de landelijke conferenties voor vakdocenten beta (vo): Woudschoten Chemie, WND, NWD, Nibi, NLT-netwerk.
 8. Meer synergie bewerkstelligen tussen Bètasteunpunten (VO) en Regionale netwerken Wetenschap en Technologie (PO).
 9. Actief de verrichtingen volgen van Wetenschap en Technologie op de pabo (extra impuls vanuit het Actieplan Kiezen voor Technologie).
 10. Actieve houding t.o.v. vakdidactische tijdschriften (NVOX, Euclides, Panama Post, Volgens Bartjens, e.a.)]
 11. Afstemming met PLG's, DOT's, STEM Teacher Academy, Kennisbasis science onderbouw, etc.

Werkgebieden 2015-2018

In principe:

 1. Ecent - Science - pabo
 2. Ecent - Science - 2e en1e graads
 3. Elwier - Wiskunde/Rekenen - pabo
 4. Elwier - Wiskunde/Rekenen - 2e en 1e graads
 5. Kennissysteem

elwier_ecent_thumb.jpg


Werkpakketten 2012-2015

Deze werkpakketten zijn grotendeels afgerond in deze periode 2012-2015, en zullen omgezet worden in werkgebieden in de periode 2015-2018, in een iets andere indeling (zie 'werkgebieden 2015-2018').

naam korte typering en beoogde producten

1. Ecent Expertisesysteem

 • Continuering ecent.nl
 • Informatie- en uitwisselingsknooppunt

Producten

 • Constante productie van de ECENT-artikelen
 • Uitbereiding van het ‘digitale archief’, met een canon van de vakdidactiek in natuurwetenschappen en techniek
 • De productie van 3 webartikelen per jaar met betrekking tot het inhoudsgebied ‘Didactiek van het technisch beroepsonderwijs’
 • De productie van een webpagina met betrekking tot het inhoudsgebied ‘Natuurwetenschappen voor het vmbo’.
 • Zo veel mogelijk algemeen beschikbaar maken van materialen die zijn ontwikkeld in de programma’s VTB en VTB-Pro, middels het expertisesysteem.
 • Een boek over de didactiek van natuurkunde is reeds in een vergevorderd stadium van ontwikkeling.
 • Voortzetting van de implementatieondersteuning van de huidige kennisbases biologie, natuurkunde, scheikunde en techniek
 • Ondersteuning van de implementatie van de kennisbasis Wetenschap en Techniek voor de Pabo
 • Ondersteunen van de invoering van de kennisbases voor hbo-opleidingen.
 • De ontwikkeling van vakportalen met leerplankundige bronnen op diverse systeemniveaus
 • In samenwerking met de bètasteunpunten, de ontwikkeling van een web based omgeving waarin docentontwikkelteams hun bronnen en producten kunnen delen, en waarvan een deel na selectie en redactie openbaar gemaakt kan worden via het expertisesysteem.
 • Verzending van maandelijkse ECENT-nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen en nieuwe artikelen op de website


2. Ecent Professionalisering

Werken aan de kennisbasis (toetsing, professionalisering, etc.)

Producten

 • Organisatie van jaarlijkse ECENT-conferentie voor PABO-opleiders en voor 1e/2e graads opleiders.
 • Het aanbieden van professionaliseringsactiviteiten op het gebied van thema’s zoals ‘Didactiek van het technisch beroepsonderwijs’ en ‘Natuurwetenschappen voor het vmbo’
 • Bij de vakvernieuwingen in de Tweede Fase vo worden lerarenopleiders op hun conferenties (o.m. de ECENT-conferenties) en via hun verenigingen en de bètasteunpunten geïnformeerd en betrokken.
 • De bètasteunpunten en hun docentontwikkelteams worden inhoudelijk en organisatorisch ondersteund
 • Samenwerking van partner SLO met schoolleiders en de VO-raad in leerplankundige professionalisering van school en teamleiders wordt op punten waar dit raakt aan ontwikkelingen in bèta en techniek voor ECENT benut
 • Bijdragen aan professionalisering van leraren in de vindplaatsscholen en aanpalende scholen door onderzoek en ontwikkelwerk binnen het iPabo-lectoraat naar de implementatie van wetenschap en techniek in het basisonderwijs.
 • Onderhouden van het Pabo netwerk NMT.
 • Externe communicatie over professionaliseringsactiviteiten, o.m. middels het expertisesysteem.


3. Ecent Leergemeenschappen

 • ELAN, Jan van der Veen

Materialen, kwaliteit van de opleiding

Producten

 • Modellen voor het opzetten van leergemeenschappen. In het bijzonder DOT en COL, vastgelegd in een digitaal handboek voor (bege)leiders van die leergemeenschappen.
 • Concrete uitvoering van DOT- en CoL trajecten, zowel vakspecifiek als op wetenschapsoriëntatie en talentontwikkeling, landelijk in samenwerking met de bèta-steunpunten.
 • Ontwikkelde digitale handboeken voor expertise uitwisseling op het gebied van wetenschapsoriëntatie en talentontwikkeling, gebaseerd op in leergemeenschappen ontwikkelde kennis.
 • Scenario’s voor ICT-gebruik in en rond de les, gebaseerd op bestaande toepassingen zoals simulaties, modelleertools en sociale netwerken.
 • Concreet lesmateriaal ontwikkeld in de leergemeenschappen.
 • Opzetten en uitvoeren van onderzoek naar taalgericht vakonderwijs.
 • Bijdragen aan netwerkvorming van leraren in de vindplaatsscholen en aanpalende scholen door onderzoek en ontwikkelwerk binnen het iPabo-lectoraat naar de implementatie van wetenschap en techniek in het basisonderwijs.
 • De steun aan bètasteunpunten heeft een sterke component in algemene en vakgerichte leerplankundige steun aan docentontwikkelteams. Producten van deze leergemeenschappen kunnen na selectie en redactie hun weg vinden naar web based vakportalen en andere platforms voor docenten en lerarenopleiders. Leergemeenschappen van lerarenopleiders kunnen putten uit de bronnen met leerplankundige informatie die worden ontsloten.


4. Elwier Leergemeenschap Pabo

 • Werken aan de kwaliteit van de opleiding
 • Invoering kennisbasistoets
 • Professionalisering
 • Materialen

Producten

 • doordachte scenario's voor de implementatie van de kennisbasis rekenen-wiskunde
 • presentaties van dergelijke scenario's tijdens conferenties en studiedagen
 • publicaties over dergelijke scenario's in voor opleiders toegankelijke bladen als Panama-Post en Tijdschrift voor Lerarenopleiders
 • publicaties over de stand van zaken op de pabo in Panama-Post of Tijdschrift voor Lerarenopleiders
 • cursusmateriaal voor beginnende en langer zittende opleiders rekenen-wiskunde (in het verlengde van de huidige oriëntatiecursus en cursus wiskunde achter de kennisbasis
 • gerichte professionalisering van betrokken opleiders in het doen van onderzoek en het ontwerpen van opleidingsonderwijs.


5. Elwier Leergemeenschap 2e en 1e graad

 • Werken aan de kwaliteit van de opleiding
 • Onderzoek en Materialen SLW (Ton Konings, HAN)
 • Netwerk Vadiwulo (1e graad)

Producten

 • Updates van de modules van SLW voor de lerarenopleiding
 • Onderzoek naar de implementatie van de kennisbasis (artikel in Wiskrant)
 • Onderzoek naar leergemeenschappen (artikel in Euclides)

6. Elwier Expertisesysteem

 • Continuering elwier.nl

Producten


7. Management Elwier en Ecent

 • FIsme, winnifred/vincent


 • uitvoering penvoerderschapAchtergrond

Elwier en Ecent zijn beide gestart in december 2006 met co-financiering van OCW (subsidieregeling landelijke expertisecentra). In twee opeenvolgende periodes (2006-2009 en 2010-2012) is werk uitgevoerd in 4 werkpakketten:

 • Science - pabo
 • Wiskunde/Rekenen - pabo
 • Science - 2e en 1e graads
 • Wiskunde - 2e en 1e graads

In het voorjaar van 2012 is in afstemming met de partners van de consortia vastgesteld dat men graag een volgende periode wil realiseren, omdat de consortia hebben voldaan aan de doelstellingen en er behoefte is aan continuering van de werkzaamheden voor onderzoek en ontwikkeling. Voor de periode 2013-2015 wordt gedacht aan 1 consortium, waardoor krachten verder gebundeld worden. De centrale gedachte is dat hogescholen en universiteiten uit eigen middelen bijdragen om de centrale doelstelling van het consortium te realiseren. De bijdrage wordt uitgedrukt in inzet van eigen personeel, maar ook kan gedacht worden aan het beschikbaar stellen van fysieke ruimte (voor conferenties, bijeenkomsten e.d.) en andere materiele bijdragen. Voor 2013-2015 zullen de werkzaamheden geconcentreerd blijven op de kennisbases, de toetsing van deze kennisbases, en de verdere implementatie van deze kennisbases in de lerarenopleidingen. Natuurlijk zal dit ook gebeuren in afstemming met HBO-raad, andere expertisecentra en OCW, maar de centrale gedachte bij ELWIeR+Ecent is dat de partners zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de continuering van de activiteiten.


Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE