ELWIeR - Onderzoek

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

 • Werkpakket 1 ihkv van ELWIeR (2010-2012), in het verlengde van het onderzoek 2008-2009
 • O.a. onderzoek op het gebied van de Kennisbasis voor de lerarenopleidingen Wiskunde/Rekenen (en Science)

Achtergrond

 • Voor de pabo is een kennisbasis[1] ontwikkeld voor het vak rekenen-wiskunde. Deze kennisbasis omvat vakkennis en vakdidactische kennis. Ook voor de tweedegraads opleidingen is een kennisbasis wiskunde ontwikkeld, waarin vakspecifieke kennis van studenten is omschreven. Op dit moment werkt een groep opleiders aan een vakdidactisch deel van de kennisbasis. Voor de eerstegraads opleidingen is geen kennisbasis ontwikkeld. Wel is binnen ELWIeR I een handboek ontwikkeld. Men mag aannemen dat dit handboek richtinggevend zal zijn voor de invulling van het opleidingsonderwijs.
 • Naast genoemde ontwikkelingen rond de kennisbases en materialen voor de eerstegraads sector ontwikkelen opleidingen studieonderdelen in de minorfase waarin het onderzoek doen door studenten een centrale plek inneemt. Een dergelijke minor, die zich richt op de overgang van primair naar voortgezet onderwijs, werd samen met het Ruud de Moorcentrum (OU) ontwikkeld binnen ELWIeR I.
 • Deze ontwikkelingen roepen de vragen op welke inrichting van het opleidingsonderwijs past bij deze kennisbases of het materiaal voor de eerstegraads sector en hoe dit opleidingsonderwijs vervolgens een voldoende basis vormt om studenten te laten functioneren in de onderwijspraktijk en daar gericht onderzoek te laten verrichten.

Probleemstelling en vraagstelling

Bij het onderzoek binnen ELWIeR II gaat het om onderzoek aan de implementatie van de kennisbases en materialen voor de eerstegraads sector binnen de opleidingen. Daarbij is het uitgangspunt dat kennisbases en materialen alleen dan effectief zijn als zij een heldere plek in de opleiding hebben en wanneer er een toetsingssystematiek is, waarmee wordt nagegaan of beoogde kennis door studenten verworven wordt. Binnen ELWIeR II zal een onderzoeksprogramma ontwikkeld worden dat antwoorden geeft op onderzoeksvragen die uit deze probleemstelling voortvloeien. Daartoe zal:

 • ontsluitingsonderzoek plaatsvinden
 • kleinschalige experimenten opgezet worden om mogelijke implementatiescenario’s te toetsen
 • toetsen bij de kennisbasis ontwikkeld worden en de validiteit van deze toetsen onderzocht worden.

Deze onderzoeken vinden binnen de verschillende opleidingstypen plaatsvinden. Daar waar nodig en mogelijk zal gezocht worden naar manieren om deelonderzoeken elkaar te laten versterken, met name daar waar zij binnen verschillende opleidingen plaatsvinden. Tevens zal samengewerkt worden met de pilots kennisbasis

Produkten

Binnen ELWIeR II zullen het in het kader van het ELWIeR-onderzoek de volgende zaken geëntameerd worden:

 • uitwerking van probleem in een centrale onderzoeksvraag;
 • het uitwerken van de centrale onderzoeksvraag in deelvragen rond deelaspecten (waarbij een spreiding over opleidingstypen gerealiseerd wordt) ;
 • het vastleggen van onderzoeksvraag en deelvragen in een onderzoeksprogramma (waarin ook proces van disseminatie is vastgelegd);
 • het bespreken van het onderzoeksprogramma met betrokkenen in het veld;
 • uitvoeren van onderzoeken;
 • onderzoeksresultaten delen met stakeholders, op zo’n manier dat werkelijk wordt bijgedragen aan implementatie van bevindingen.

Overige werkpakketten

 1. ELWIeR - Onderzoek
 2. ELWIeR - Forum
 3. ELWIeR - Opleiding
 4. ELWIeR - Informatie

Opbrengsten 2013-2015


Opbrengsten 2010-2012

Opbrengsten 2008-2009

Literatuur

 1. Van Zanten, M., Barth, F., Faarts, J., Van Gool, A. and Keijzer, R. (2009). refworks.jpg Kennisbasis rekenen-wiskunde lerarenopleiding basisonderwijs. Den Haag / Utrecht: HBO raad /

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE