ELWIeR - Informatie

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

  • Werkpakket 4 ihkv van ELWIeR (2010-2012)
  • Informatiepunt voor lerarenopleidingen wiskunde en rekenen

Achtergrond

Opleidingen in Nederland hebben een hoge organisatiegraad met efficiente informatielijnen naar studenten, docenten en andere betrokkenen. De vaststelling van kennisbases voor de verschillende onderdelen maakt een en ander nog concreter en zal ook wat betreft informatie verder doorwerken in kennisbanken, in wiki-achtige initiatieven en ander impulsen om te komen tot efficiente informatievoorziening en –uitwisseling.

Probleemstelling en vraagstelling

ELWIeR zal zich ook in de gehoopte tweede termijn manifesteren als een uitwisselingsinstrument tussen de opleidingen rekenen-wiskunde bij de pabo en de tweedegraads en eerstegraads instituten (hbo en universiteit). Daarnaast vervult het een nationale functie voor kennisuitwisseling naar onderzoekers, uitgevers etc., en heeft het een internationale functie in Europa en daarbuiten.

Produkten

  • De doorontwikkeling van de Wiki reken-wiskunde onderwijs . Hier zal doorgaande samenwerking gezocht worden met de Kennisbanken voor rekenen en wiskunde die momenteel bij de Open Universiteit (in samenspraak met de SLO) ontwikkeld worden.
  • De verzorging van de ELWIeR Alerts. ELWIeR Alerts zijn online berichten over de lerarenopleiding rekenen-wiskunde, vaak naar aanleiding van een actueel onderwerp of de publicatie van een (wetenschappelijk) tijdschriftartikel of andere relevante publicaties. In potentie zijn er ongeveer 250 opleiders die gebruik kunnen maken van deze Alert-dienst en dit geeft beter zicht op de gezamenlijke interessevelden, zoals de kennisbasis-discussie, het actuele debat over toetsing van vakinhoudelijke en vakdidactische kennis, etc.
  • Het verzorgen van een Vraagbaak. ELWIeR I heeft ons geleerd dat mensen via internet hun vragen willen kunnen stellen over vakinhoudelijke onderwerpen op het gebied van rekenen-wiskunde. Deze dienst zal ook gedurende ELWIeR II onderhouden worden. Dit werk wordt vormgegeven aan de hand van een online FAQ (een dienst voor frequently asked questions).

De afstemming van het werkpakket Infopunt met de andere ELWIeR is er één van dienstverlening. Alles wat met informatieuitwisseling (en publiciteit) te maken heeft zal ondersteund worden door het Infopunt. Daarnaast zal er afstemming zijn met met name twee andere expertisecentra, te weten ECENT en LeoNed. Daar is het streven dat informatievoorziening naar lerarenopleiders vanuit deze expertisecentra goed afgestemd is, opdat de dwarsverbanden die daar zijn beter in beeld komen dan in de afgelopen ELWIeR periode.

Overige werkpakketten

  1. ELWIeR - Onderzoek
  2. ELWIeR - Forum
  3. ELWIeR - Opleiding
  4. ELWIeR - Informatie

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE