EKK

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* EQF (english) * intern

Inhoud

Algemeen

Europese kwalificatie kader (European Qualifications Framework)

Achtergrond

Het EKK wil een samenhangend stelsel van transparante kwalificaties tot stand brengen en bevorderen dat het onderlinge vertrouwen en de mobiliteit toenemen. De essentie van het EKK is een reeks van acht referentieniveaus die beschrijven wat een lerende kent, begrijpt en kan doen – zijn "leerresultaten" – ongeacht het systeem waarin een specifieke kwalificatie werd verworven. De referentieniveaus van het Europees kwalificatiekader vormen een verschuiving ten opzichte van de traditionele benadering, die de nadruk legt op leerinputs (duur van een leerervaring, soort instelling) en op kwaliteitsborging waarvoor een aparte bijlage aan het voorstel is toegevoegd. Dit is vooral bedoeld om het wederzijds vertrouwen verder te versterken.

Het EKK is een vertaalinstrument om kennis, vaardigheden en competenties op Europees niveau inzichtelijk te maken en een vloeiend systeem van een leven lang leren te bevorderen. De sterk verbrokkelde en ingewikkelde onderwijs- en opleidingsvoorzieningen kunnen hierdoor voor de burgers overzichtelijker gemaakt worden wat flexibel leren ten goede zal komen. Bij het EKK gaat het om een aanbeveling, die grondig is voorbereid en terdege besproken is door de belanghebbenden. De consultatieronde over een voorontwerp heeft brede steun opgeleverd en ook voorstellen voor veranderingen waarmee de Europese Commissie rekening heeft gehouden. Het EKK bouwt voort op de Dublin descriptoren als voorbereid in het Bolognaproces. De niveaus 6 tot en met 8 zijn een enigszins aangepaste versie van die descriptoren.

Het EKK is bedoeld als referentiekader voor de lidstaten, maar ook voor de Europese economische sectoren, die steeds meer belang hebben bij het tot stand brengen van een transparante kwalificatiestructuur en meer mobiliteit. De interesse van de sectoren wordt met enigszins lede ogen bezien door de nationale werkgeversorganisaties (ook de Nederlandse) en de nationale autoriteiten, die vinden dat het nationale niveau maatgevend moet zijn bijvoorbeeld in relatie met de certificering. Om de samenhang en het proces in goede banen te leiden bevat de aanbeveling een voorstel om een adviesgroep in te stellen, waarvan ook voor iedere lidstaat een nationaal aan te wijzen coördinatiecentrum deel van zal uitmaken.

Een toekomstig EKK is nauw verweven met een systeem van kredietpunten. Voor het hoger onderwijs bestaat een dergelijk systeem (ECTS). Voor de rest van het (beroeps)- onderwijs heeft de Europese Commissie onlangs een consultatie gestart met een voorontwerp voor een puntenoverdrachtsysteem voor het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding (European Credit Transfer System for Vocational Education and Training - ECVET).

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE