Diagnostische tussentijdse toets

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

(Doorverwezen vanaf DTT)
Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

 • Mogelijke toets vo voor wiskunde/rekenen
 • Onderzoek n.a.v. wetsvoorstel 2012 inzake invoering verplicht leerlingvolgsysteem en diagnostische tussentijdse toets
 • Eind 2012 is een commissie ingesteld die in het voorjaar 2013 met een advies is gekomen
 • Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs heeft op 25 juni 2013 het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.
 • Omdat de toets diagnostisch is, telt deze niet mee op het rapport.
 • Leerlingen in het tweede jaar van het vmbo en het derde jaar van de havo en het vwo krijgen de tussentoets.


Achtergrond

 • van de website (najaar 2012, steunpunt taal en rekenen vo). Het voorstel behelst:

In het tweede leerjaar van het vmbo en in het derde leerjaar van havo/vwo legt de leerling een diagnostische tussentijdse toets af. De toets wordt op verschillende niveaus aangeboden. Het bevoegd gezag bepaalt op welk niveau de leerling de toets aflegt. De toets meet kennis en vaardigheden op het terrein van de doorstroomrelevante vakken Nederlandse taal, Engelse taal en wiskunde, en op het terrein van rekenen.

De toets is gebaseerd op bij of krachtens AMvB vastgestelde tussendoelen. Bij de vaststelling van de tussendoelen worden de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen in acht genomen, evenals de exameneisen en (voor Engels) het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen.

De toets wordt door de minister ter beschikking gesteld aan alle scholen.

Bij of krachtens AMvB worden voorschriften voor de tussentijdse toets vastgesteld, waaronder in ieder geval voorschriften over de te toetsen kennis en vaardigheden, de inhoud van de toets, de wijze van uitvoering, de periode waarbinnen de leerlingen de toets doen, de gevallen waarin leerlingen de toets niet hoeven af te leggen en voorzieningen voor het geval een leerling verhinderd is de toets binnen de voorgeschreven periode af te leggen.

De MvT geeft als doelen van de tussentijdse diagnostische toets aan:

 • primair: diagnostisch instrument voor docent, leerling en ouders;
 • instrument voor benchmarking door scholen zelf, op basis van niet-openbare, schooleigen informatie.

Scholen kunnen via Vensters voor Verantwoording hun resultaten openbaar maken, maar ze zijn daartoe niet verplicht;

Verwijzingen

Versies van dit document

 • 20130625, wetsvoorstel
 • 20130104, wikiteam
Persoonlijke instellingen
GOOGLE