Ctwo onderbouw

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

(Doorverwezen vanaf Ctwo onderbouw commissie)
Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

Binnen Ctwo was ook een opdracht geformuleerd (2007) om advies te geven over de doorlopende leerlijnen wiskunde in de onderbouw en om de voorkennis te inventariseren die leerlingen aan het einde van klas 3 behoren te hebben om goed aansluiting te krijgen met de nieuwe programma's. Op basis hiervan zijn verschillende activiteiten ontplooid:

 • Tussendoelen beschrijven
 • Voorbeeldopgaven maken

Tussendoelen

 • website, januari 2013

cTWO en SLO hebben in het kader van het cTWO-project Versterking van de Onderbouw samen 'tussendoelen wiskunde' voor klas 3 havo/vwo opgesteld. Daarin wordt omschreven wat leerlingen aan het eind van het derde leerjaar moeten kunnen. Afstemming op onder meer de referentieniveaus rekenen/wiskunde (Meijerink), de kerndoelen en de eindexamenprogramma's is daarbij van essentieel belang. De tussendoelen zijn op 8 juni 2010 voorgelegd in een veldraadpleging en zijn op grond daarvan bijgesteld. Het proces heeft geresulteerd in de volgende documenten (zie website):

 • Overzicht tussendoelen wiskunde havo en vwo (pdf, oktober 2010)
 • Concretisering tussendoelen wiskunde (pdf, oktober 2010)
 • Toelichting op de documenten (pdf, oktober 2010)

De validering van de tussendoelen heeft plaatsgevonden in het najaar van 2011. Na verschillende raadplegingen zijn de tussendoelen aangepast en in april 2012 opgeleverd. Dit heeft geresulteerd in de volgende documenten:

 • (nieuwe)Tussendoelen wiskunde havo en vwo (pdf, april 2012)
 • Verschildocument oude en nieuwe tussendoelen (pdf, mei 2012)

Denkactiviteiten

Ctwo onderbouw commissie (2007-2008)

De commissie Ctwo heeft een programmacommissie onderbouw ingesteld (2007-2008) om over de aansluiting onderbouw- bovenbouw adviezen uit te brengen. Dit advies is uitgebracht in december 2007. Dit heeft vervolgens geleid tot een 'trajectenboek wiskunde havo vwo onderbouw' (2009). In voorjaar 2009 wordt overwogen middels experimenten te toetsen of de voorstellen uit het trajectenboek uitvoerbaar zijn.

De taken van deze commissie luidden:

 • Het beschrijven van kennis en vaardigheden met het noodzakelijke beheersingsniveau waarover leerlingen aan het einde van klas 3 dienen te beschikken om voldoende toegerust de Tweede Fase van havo en vwo te kunnen instromen. Per subdomein eventueel onderscheid maken tussen aansluiting op wiskunde A en op wiskunde B in 4 havo en 4 vwo.
 • Het beschrijven van de doorlopende leerlijnen in kennis en vaardigheden van primair onderwijs naar leerjaar 1, van leerjaar 1 tot leerjaar 2, van leerjaar 2 tot leerjaar 3 en van leerjaar 3 tot bovenbouw havo-vwo.
 • Het schetsen van methoden waarmee het bereiken van de bij 1. genoemde kennis, vaardigheden en beheersingsniveaus een structurele plaats in de onderbouw kunnen krijgen.

De werkgroep heeft bij de uitvoering van haar taak contact onderhouden met het REAL project, dat is uitgevoerd door SLO en FI.

Trajectenboek

Het trajectenboek (Dekker e.a., 2009, zie verwijzingen) beschrijft de leerstof voor de onderbouw van havo en vwo tot en met klas 3. De basis hiervoor vormt het eindrapport van de programmacommissie onderbouw van cTWO. In dit eindrapport wordt dieper ingegaan op de keuzes die voor het onderbouwprogramma gemaakt zijn. Tevens is voortgebouwd op het werk van het project Rekenen en Algebra Leerlijnen (ReAL).

Verwijzingen

Versies van dit document

 • 20130821, update
 • 20090410, update
 • 20080705, wikiteam
Persoonlijke instellingen
GOOGLE