Basisvaardigheden rekenen in het vo

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

  • Onderzoek 2008-2009
  • Inspectieonderzoek uitgevoerd in 2009, onderdeel van het onderzoeksprogramma basisvaardigheden.

Achtergrond

In het kader van een meerjarig onderzoeksprogramma naar de prestaties van leerlingen op de basisvaardigheden taal, rekenen en sociale omgang heeft de Inspectie van het Onderwijs in 2008 de basisvaardigheden voor rekenen van leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs onderzocht.

De centrale vraag van het onderzoek luidde: 'Hoe presteren Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs op de basisvaardigheden rekenen en hoe kunnen die prestaties worden verklaard en verbeterd?'

Allereerst is onderzocht hoe de beheersing is van de basisvaardigheden rekenen bij de leerlingen aan het begin van de onderbouw. Hiertoe is aan de scholen uit de steekproef de vraag voorgelegd om de ABC Toets rekenen-wiskunde voor voortgezet onderwijs af te nemen bij de leerlingen in het eerste leerjaar. Uit de resultaten van de toetst blijkt, dat de scores van leerlingen op de rekenvaardigheden in verschillende afdelingen van het voortgezet onderwijs zeer sterk uiteen lopen.

Verder vallen bij de rekenvaardigheden de grote verschillen binnen de schoolsoorten op. Zo stromen leerlingen het vmbo in die zeer weinig rekenvaardigheden bezitten, maar ook leerlingen die rekenen op havo- of vwo-niveau. De prestatieverschillen zijn binnen het lwoo en het vmbo groter dan binnen het havo/vwo. Jongens halen hogere scores op de ABC Toets dan meisjes. Meisjes scoren wel hoger op optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen dan jongens, maar jongens scoren weer hoger op verhoudingen en meten en meetkunde.

Vervolgens heeft de inspectie op de scholen uit de steekproef onderzocht hoe deze in professionele zin met de rekenachterstanden omgaan. Veel scholen blijken de mogelijkheden om rekenachterstanden adequaat aan te pakken onvoldoende te benutten.

Om na te kunnen gaan of de maatregelen die scholen nemen, effectief zijn en zo ja, welke maatregelen dan het meest doeltreffend zijn, heeft de inspectie in het onderzoek opgenomen dat alle leerlingen aan het einde van hun onderbouwperiode (dus in het voorjaar van 2009) opnieuw de ABC Toets wordt afgenomen. Daardoor zal duidelijk worden op welke scholen de leerlingen de meeste vooruitgang hebben geboekt. Vervolgens kan worden geanalyseerd welke maatregelen meer door deze scholen zijn genomen dan door de overige scholen. Dat maakt het mogelijk om doeltreffende maatregelen te identificeren.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE