Aftrekken (brugproject)

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken
KNOW Rekenen po en s(b)o Rekenen vo
Getallen Verhoudingen, Procenten, Breuken en Kommagetallen V P B K Meten Meetkunde Verbanden
Vakgebied rekenen
Domein Getallen
Thema's Aftrekken
Doelgroep PO - VO - MBO - SO
Domeinoverstijgend -
Competentie -
Organisatie ELWIeR Auteur Team Kennisbasis Jaartal 2012 Last modified 20120218

samenvatting: Domein getallen

start know

Inleiding
Aftrekken is bij het rekenen de inverse bewerking van optellen. Dat wil zeggen als bij een getal een ander getal wordt opgeteld, en dan van het resultaat weer hetzelfde getal wordt afgetrokken, is het resultaat weer het oorspronkelijke getal.

Een oplossingsstrategie voor aftrekken is bijvoorbeeld rijgen


Leeswijzer

  • Wat weten we? eerste 100 karakters van paragraaf 'wat weten we'
  • Voor de praktijk betekent dat eerste 100 karakters van paragraaf 'Voor de praktijk betekent dat'
  • Handreikingen eerste 100 karakters van paragraaf 'Handreikingen'


Wat weten we?
De basisbewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen kunnen uit allerlei situaties worden afgeleid. Alledaagse situaties kunnen vertaald worden naar kwantitatieve uitspraken, waar vervolgens mee gerekend kan worden.

Aftrekken betekent afhalen of verschil bepalen (aanvullen). Zie Freudenthal, 1983; Treffers e.a., 1999; Beentjes e.a., 1987; Peltenburg e.a., 2012; Van den Heuvel-Panhuizen, 2009).


Verwijzingen

Onderzoek naar het oplossingsgedrag van leerlingen uit groep 4 wat betreft optellen en aftrekken, vooral wat betreft het wisselen van strategie. Het wisselen heeft geen invloed op de kwaliteit van het oplossen, maar kan wel 'afwijkende fouten' veroorzaken die niet direct herkend worden.
Studie naar de wiskundige concepten en hoe deze door (jonge) kinderen worden ontdekt, gebruikt en eigen gemaakt
Vaak wordt gedacht dat het voor zwakke leerlingen beter is als ze maar een rekenwijze leren. Dit onderzoek heeft aangetoond dat leerlingen in het speciaal onderwijs (8-12 jaar) aftrekopgaven tot 100 kunnen oplossen door een aanvulprocedure in plaats van door een afhaalprocedure. Ze doen die bovendien flexibel (rekening houdend met de getallen en de context) en ze doen dit met succes
Jonge kinderen leren rekenen beschrijft het leerproces van kinderen bij het leren tellen en rekenen en laat zien hoe het onderwijs hiertoe kan bijdragen. Het boek maakt de globale lijn van het leren tellen en rekenen zichtbaar aan de hand van de leerstof voor de groepen 1 tot en met 4. Ook de voorschoolse periode waarin kinderen al vaak met kleine getallen rekenen komt aan de orde.

Het boek biedt onderwijsgevenden, pabo-studenten, onderwijsbegeleiders en onderzoekers een houvast bij het rekenonderwijs aan jonge kinderen, maar is ook boeiend voor ouders/verzorgers.


Voor de praktijk betekent dat:


Handreikingen


Verwijzingen

In gesprek
Dit dossier is opgesteld door het team Kennisbasis van ELWIeR (expertisecentrum lerarenopleidingen wiskunde en rekenen)


Verwijzingen


Gerelateerde dossiers


Gerelateerde video's


Bijlagen


Links


stop know
Persoonlijke instellingen
GOOGLE