Aansluiting rekenen po en vo

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

Algemeen

 • De probleemstelling van het onderzoek

In hoeverre kan de de kloof tussen het rekenonderwijs op de basisschool en rekenonderwijs in het voortgezet onderwijs verkleind worden door middel van een cursusbijeenkomst voor studenten wiskunde, natuurkunde, biologie, scheikunde, informatica, economie en aardrijkskunde van de eerstegraadslerarenopleiding?

Onderzoeksvraag

 • hoofdvraag: In hoeverre is het mogelijk door een cursusbijeenkomst van een dagdeel de eerstegraadsstudenten van rekenvakken beter in staat te stellen in hun lessen aan te sluiten bij de rekeninhouden en de rekendidactiek in het basisonderwijs?
 • Subvragen
  1. Verandert de attitude van studenten ten opzichte van het rekenonderwijs in het basisonderwijs op grond van de cursusbijeenkomst?
  2. Wordt de interesse voor het rekenen in het basisonderwijs groter op grond van de cursusbijeenkomst?
  3. Gebruiken studenten na afloop van de cursusbijeenkomst de aangeboden didactische terminologie, aansluitend bij het principe rond modelleren en formaliseren en de metafoor van de ijsberg?
  4. Veranderen studenten na afloop van de cursusbijeenkomst hun didactische aanpak?

Eerste bevindingen

 • De studenten hebben een iets genuanceerdere en enigszins positievere attitude gekregen tegenover het rekenonderwijs op de basisschool.
 • Verder heeft de cursus de interesse in het rekenen op de basisschool niet gedoofd maar ook niet aangewakkerd.
 • in ieder geval de helft van de studenten heeft zich de aangeboden terminologie, aansluitend bij het principe rond modelleren en formaliseren, eigen gemaakt.
 • In hun uitleg van een opgave was in de groep studenten een verschuiving te zien naar meer variatie in het niveau van didactische aanpak: waar ze zich voor de cursus alleen bewust leken van twee wijzen van uitleggen, een formele en een concrete, gaven verschillende studenten naderhand blijk van het kennen van een tussenniveau, het modelniveau. Ook wilden enkele studenten beter aansluiten bij de voorkennis van de leerlingen.

Presentaties en publicaties

 • De resultaten van dit onderzoek zijn gepresenteerd op de ELWIeR-opleidersdag op 11 november 2011.
 • Een publicatie verschijnt in de zomer van 2012 in het VELON-tijdschrift voor opleiders.
 • Hieronder staat een uitgebreide beschrijving van de bijeenkomst en het onderzoek: Kleinschalig onderzoek om een grootschalige kloof te dichten.

Verwijzingen


Versies van dit document

 • 20120525, artikel toegevoegd
 • 20120115, caroliene van waveren
Persoonlijke instellingen
GOOGLE