Εκτιμώμενα αποτελέσματα
 • Καλλιέργεια διερευνητικής σκέψης
 • Εφαρμογή επιστημονικής γνώσης στην καθημερινή ζωή
 • Προετοιμασία για ενεργητική συμμετοχή στον σύγχρονο κόσμο και δια βίου μάθηση
 • Κατανόηση της φύσης της επιστημονικής γνώσης
 • Κατανόηση του πώς τα μαθηματικά και οι φυσικές
  επιστήμες χρησιμοποιούνται στον χώρο εργασίας

Τι κάνουν οι μαθητές
 • Διερευνούν, θέτουν ερωτήματα
 • Διερευνούν προβλήματα και εμπλέκονται στην επίλυσή τους, χρησιμοποιούν τη γνώση τους για την εύρεση λύσεων
 • Ερμηνεύουν καταστάσεις και φαινόμενα
 • Αξιολογούν διαδικασίες και αποτελέσματα
 • Αποκτούν αίσθηση για αυτό που κάνουν
 • Διερευνούν τον χώρο εργασίας

Ρόλος του εκπαιδευτικού
 • Αναγνωρίζει και αξιοποιεί τη σκέψη των μαθητών
 • Συνδέει τη γνώση με τις εμπειρίες των μαθητών
 • Προσφέρει προκλήσεις και κίνητρα στους μαθητές συνδέοντας το σχολείο με τον χώρο εργασίας

Κουλτούρα της τάξης
 • Κοινή αίσθηση σκοπού
 • Αποδοχή της συνεισφοράς των μαθητών (σωστή ή λανθασμένη)
 • Διαλογική
 • Συλλογική δημιουργία
 • Συνεργατική

Διερευνητικές δραστηριότητες
 • Το πλαίσιο του προβλήματος είναι κατανοητό
 • Η κατάσταση του προβλήματος ευνοεί πολλαπλές στρατηγικές επίλυσης
 • Οι μαθητές αποφασίζουν σχετικά με την πορεία της διερεύνησης
 • Οι δραστηριότητες υποστηρίζουν την συνεργασία και την επικοινωνία

Χώρος εργασίας
 • Το πλαίσιο της δραστηριότητας σχετίζεται με τον χώρο εργασίας
 • Οι μαθητές αναλαμβάνουν ένα επαγγελματικό ρόλο
 • Οι δράσεις των μαθητών συνδέονται με πρακτικές επαγγελματικών χώρων
 • Η δραστηριότητα ζητάει τη δημιουργία ενός προϊόντος